Mandat for konkurranseutvalget

Publisert 09.02.2018
Redigert 13.02.2018

Jujutsu-seksjonen ønsker å informere om konkurranseutvalgets mandat og fullmakter.

Konkurranseutvalget oppnevnes av seksjonsstyret og fungerer som seksjonens faglige sparringspartner i saker som omhandler rekruttering av konkurranseutøvere til stevner samt talentutvikling og oppbygging av fremtidig landslag innenfor JJIFs konkurransegrener.

Komiteen skal søke å ha tett kontakt med jujutsu-klubbene i Norge og invitere seg inn på besøk til disse, samt organisere inspirasjonssamlinger og konkurransekurs.

Komiteen skal understøtte den til enhver tid gjeldende konkurransevirksomhet utifra JJIFs konkurranseregler og så langt praktisk mulig være tilstede på seksjonens arrangementer.

Komiteen skal være initiativtaker til årlige samhandlingsmøter med relevante fagkomiteer i seksjonen samt styrerepresentant og sportssjef/stedfortreder. Innkalling til slike møter skal skje i samråd med styreleder og adm.

Fullmakter

Konkurranseutvalget avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettrammer fastsatt av seksjonsstyret.

Konkurranseutvalget har anledning til å fremme saker for seksjonsstyret (i god tid – dog ikke senere enn 2 uker før hvert styremøte).