Reorganisering: Forbereder ny høringsrunde 

Publisert 08.03.2021

Forbundsstyret har siden februar 2019 jobbet med en reorganiseringprosess, og sendte allerede ved årsskiftet 2019/2020 ut forslag til reorganisering på høring. – Gjennom hele 2020 har forbundsstyret arbeidet med reorganiseringsprosessen. Som et resultat foreligger det nå to forskjellige forslag til reorganisering, som vi i løpet av våren ønsker å sende ut på en ny høringsrunde i organisasjonen, forteller Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

Det overordnede spørsmålet som ønskes besvart i forbindelse med reorganiseringen er; «Hvordan er Kampsportforbundet best tjent med å være organisert fremover for at medlemmene innen våre idretter skal ha best rammevilkår for vekst og utvikling?».

Du kan lese mer om reorganiseringprosessen fra 2019 og frem til i dag på denne siden.

Bakgrunnen for reorganiseringen handler om to forhold;

  • Interne utfordringer i.f.t. hva som oppleves som rettferdig (anerkjennelse og fordeling av ressurser) på tvers av idrettsgrenene i Kampsportforbundet
  • Moderniseringsprosess i norsk idrett med krav om effektivisering, godt styresett med klarere ansvars- og rolleforståelse, kjønnsbalanse og arbeid mot utenforskap/økonomiske barrierer, jf. https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/

Endelig behandling på Forbundstinget 2022

Reorganisering sto på dagsorden på Forbundsstyremøte 15, avholdt som delmøter på Teams 25. februar og 01. mars. Referatet fra møtet kan leses i sin helhet her.

På møtet diskuterte Forbundsstyret organiseringen av særidrettene/grenene, samt styresammensetningen. Det forelå to konkrete forslag til reorganisering i saken, og forbundsstyret fattet følgende vedtak:

Begge forslagene utsendes på høring i organisasjonen mtp. endelig behandling på neste ordinære ting i 2022. Høringsdokumentet framlegges til forbundsstyret til godkjenning før utsending.

Krevende prosess

Reorganiseringen av forbundet er krevende, og svært viktig for å sikre en robust organisasjon i fremtiden. Forbundsstyret er derfor opptatt av god dialog med, og å få innspill fra, klubbene i denne prosessen.

– Vårt ønske er at klubbene, ved å motta et oppdatert høringsdokument, samt to konkrete forslag å ta stilling til, vil oppleve det som enklere å gi tilbakemelding på sine behov og komme med spørsmål rundt denne prosessen, forteller Sivertsen.

Forbundsstyret vil på kommende styremøter behandle høringsdokumentet forberedt av administrasjonen. Høringsdokumentet vil utsendes alle klubber så snart det foreligger. I den forbindelse vil også alle oppfordres til å sende inn spørsmål og høringssvar direkte via våre nettsider.