Toppidrett 2012

Publisert 07.10.2011
Redigert 27.07.2015

Info om toppidrett, uttak og spilleregler etc.

Definisjonen på toppidrett
Noen tror at tilrettelegging av konkurranseidrett på nasjonalt og regionalt plan er toppidrett, men dette er ikke tilfellet.

Olympiatoppen definerer toppidrett for voksne som :
«Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin idrett, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå.»

Toppidrettsutøver :
Toppidrettsutøvere er utøvere med 4-6 årlige utviklingsplaner med medaljer i OL og VM som målsetting og som har idretten som sitt førstevalg. Dette er utøvere som ligger på et treningsnivå på linje med de beste i verden. Treningsfremgangen kontrolleres regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.

Uttak til landslaget :
Siden det er et klart skille mellom konkurranseidrett og toppidrett er det å vinne NM ikke et tilstrekkelig uttakskrav for å komme på landslaget. Skal man delta i offisielle internasjonale konkurranser må man kvalifisere seg på internasjonale konkurranser. For å komme på landslaget kreves det et forpliktende samarbeid, systematisk trening, tett oppfølging og ikke minst mye trening hver uke og at man prioriterer idretten sin som nummer en. Når vi snakker om trening på toppnivå snakker vi om ca. 20 timer med trening i uken.

Forbundets målsetting når det gjelder toppidrette er :
Toppidrett for voksne er: «Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin idrett, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå.» (Kilde: Olympiatoppen)

Toppidretten må organiseres med en sterk faglig styring, rekrutteringsprogram/talentutvik­ling og fastlagte krav og utviklingstrapper. NKF må foreta prioriteringer og vekte satsingen på ulike konkurransedisipliner og klasser for å oppnå resultater.

NKF skal tilrettelegge forholdene slik at de fremste utøverne kan vinne medaljer i EM, VM og OL, herunder også tilrettelegge for morgendagens toppidrettsutøvere. De økonomiske prioriteringer må avspeile dette.

MÅL:                Medaljer i offisielle internasjonale mesterskap innen OL-grenen taekwondo kamp.
Internasjonalt nivå på norske utøvere/lag innen våre internasjonale konkurransegrener.

STRATEGI:       Faglig videreutvikling og prioriteringer sammen med OLT
Øke antall trenere med topptrenerutdanning
Talentutvikling og kvalifisering ut fra avklarte krav innen de internasjonale konkurransegrenene

 ANSVAR:         Forbundsstyret

 Toppidrettskomite
Forbundsstyret har nedsatt en toppidrettskomite (TIK) som skal utgjøre forbundets tverrfaglige fagorgan for utvikling av kampsportenes toppidrett. TIK er et rådgivende organ/høringsorgan for saker som berører toppidretten. Målene tar utgangspunkt i sentrale toppidrettsmålsettinger nedfelt i NKFs langtidsplan og tingvedtak. TIK skal ta aktiv del i utformingen og evalueringen av toppidrettslige mål, operative handlingsplaner og oppfølging av disse.

På bakgrunn av målsettinger og ressurser er det utarbeidet følgende uttakskrav og spilleregler  

Uttak til offisielle konkurranser 2012

WTF Taekwondo
Planen er at WTF taekwondo skal delta i følgende offisielle konkurranser i 2012 :

-OL kvalifiseringen for Europa i Kazan i Russland 27.-29. januar
-Jr. VM i Sharm el Sheikh i Egypt 4.-8. april
-Sr. EM i Manchester 3.-6. mai
-World Cup for lag i Santa Cruz
-VM i mønster i oktober/november

Uttakskrav til OL-kvalifiseringen
Landslagstreneren tar ut laget.

Uttakskrav jr. VM
Medaljer fra følgende konkurranser legges til grunn for uttaket :

NM lørdag 19. november
Fransk  Open 9.-11. desember
Trelleborg Open 11.-12. februar
US Open i Las Vegas 23.-26. februar

I begynnelsen av mars vil det bli gjort et forhåndsuttak med noen krav som må etterleves. Det vil bli arrangert egne samlinger for VM laget etter uttaket som laget må delta på.  Dersom en utøver ikke klarer å etterleve kravene kan forbundet trekke tilbake uttaket.

Alle som vil være med å kjempe om en VM-plass MÅ oppfylle følgende krav:
•         Være norsk statsborger og inneha et gyldig pass
•         Minimum 1. dan
•         Ha et GAL (Global Athlete License Card) utstedt av WTF. Dette MÅ utøvere som skal
delta i VM ha. Det er sendt ut informasjon til klubber og utøvere om dette tidligere i vår.
•         Må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Kampsportforbund og være registrert i
forbundets medlemssystem.

Uttakskrav til Sr. EM
Prestasjoner fra følgende stevner legges til grunn for uttaket:
Fransk Open 9.-11. desember (topp 5)
OL-kvaliken i Russland 27.-29. januar (topp 3)
Trelleborg Open 11.-12. februar (topp 3)
US Open 23.-26. februar (topp 5)
Tysk Open 3.-4. mars (topp 5)
Holland Open 17-18. mars (topp 5)
*)Belgia Open 30. mars -1. april. (topp 3)

*)Det er mulig at Belgia Open ikke blir tatt med på grunn av påmeldingsfristen til Sr. EM.

Det er kun landslagsutøvere som vil bli vurdert.

Uttakskrav til World cup for lag
Dette er et stevne hvor Norge må kvalifisere seg til via ranking poeng. Nærmere informasjon om World Cup kommer våren 2012 

Uttakskrav til VM i mønster
Siden vi ikke har fått informasjon om når eller hvor VM skal arrangeres kan vi ikke sette opp noen uttakskrav. Mer informasjon kommer våren 2012

Vurderinger
Det er ikke bare prestasjoner fra stevner som blir vurdert ved et uttak. Oppmøte på samlinger, treningsmengde og testresultater legges også til grunn for uttaket. Alle uttak er forhåndsuttak som kan endres om en utøver ikke følger opplegget.

Karate
Planen er at karate skal delta i følgende offisielle konkurranser i 2012 :

-Jr. EM i Baku i februar
-Nordisk mesterskap i Sverige i april
-Sr. EM i Spania i mai
-Lag EM i Russland i juni (Det er ikke sikkert at landslaget deltar)
-Sr. VM i Paris i november

Uttakskrav til jr. EM
Laget tas ut av landslagsledelsen i desember. Kun eliteutøvere blir vurdert.

Uttakskrav til Sr. EM
Medaljer eller prestasjoner fra Paris Open og Holland Open legges til grunn for vurdering og kun eliteutøvere blir vurdert.

Uttakskrav til Lag EM i Russland
Uttakskrav kommer våren 2012

Uttakskrav til nordisk mesterskap
Landslagsledelsen tar ut laget.

Uttakskrav til Sr.VM
Uttakskravene kommer våren 2012.

Vurderinger
Det er ikke bare prestasjoner fra stevner som blir vurdert ved et uttak. Oppmøte på samlinger, innsending av treningsdagbok, treningsmengde og testresultater legges også til grunn for uttaket.

Uttak til landslaget
For å få plass på landslaget kreves det et forpliktende samarbeid, systematisk trening, tett oppfølging og ikke minst mye trening hver uke. Etter å ha vunnet medalje i NM kan utøver sammen med sin klubbtrener søke om opptak til landslaget. Etter vurdering og testing kan utøveren bli tatt inn på landslaget på en prøveperiode på 6 måneder. Selv om man er på landslaget betyr det ikke at man er tatt ut til offisielle mesterskap. Les mer her

Wushu
Planen er at wushu skal i 2012 delta i følgende:

-Sr. EM som arrangeres i Kroatia i juni
-VM i tradisjonell Wushu  i Kina oktober/november

Uttakskrav til Sr. EM
Resultater fra NM og resultater fra konkurranser høsten 2011 legges til grunn for uttaket.

Uttakskrav til VM i tradisjonell wushu
Må være regjerende norgesmester og ha internasjonal erfaring.

Kostnader
Når det gjelder EM vil det være egenandeler og når det gjelder tradisjonelt VM i wushu er noe som de enkelte må dekke selv.

Jujutsu
Planen er at Jujutsu skal delta i Sr. VM som arrangeres i Wien i Østerrike 29. november til 2. desember. Uttakskravene kommer våren 2012

Uttakskriterier, økonomiske vilkår og spilleregler

Diverse informasjon
– De beste vil bli invitert til treningssamlinger. Ved nasjonale/internasjonale og andre landslagssamlinger  kan det være økonomiske egenandeler.
– Forbundet deltar kun i offisielle mesterskap. Forbundet dekker kostnader ved offisielle mesterskap som EM, VM og OL-kvalifisering m.fl. Ved nordisk/landskamper o.a. kan det være
egenandeler. Det kan også være egenandler ved offisielle mesterskap.
– På åpne stevner kan alle delta. Noen av de åpne stevnene vil være kvalifiseringsstevner for å bli vurdert til uttak til offisielle mesterskap. Er det flere jevngode i samme klasse kan det bli
arrangert uttaksstevne.
– Hvilke stevner som vil være uttaksstevner vil bli offentliggjort i god tid. Forbundet dekker ikke kostnader ved åpne stevner.
– Det er landslagstreneren i samarbeid med sportssjefen som tar ut utøvere og støtteapparat til offisielle mesterskap og samlinger.
– Utøvere med internasjonale resultater, som har langsiktige utviklingsplaner med gull i OL og VM som målsetting, kan få stipender til å dekke bl.a. egenandeler.
– Alle utøvere som skal delta i offisielle mesterskap skal ha utøverkontrakt med forbundet.
– Ved representasjonsoppdrag reiser laget samlet både til og fra mesterskapet og man følger forbundets spilleregler.

Positiv utvikling
Med positiv utvikling på samlinger menes:

• Innehar anbefalt treningsmengde og riktig periodisering
• Leverer treningsdagbok til avtalt tid
• Deltar på landslagets samlinger og utvalgte kvalifiseringsstevner
• Har tilfredsstillende testresultater
• Har gode stevneprestasjoner

Uttak
Når det gjelder uttak er dette beskrevet i NKFs Stevnereglement kapittel 4.
Alle utøvere som skal delta i offisielle konkurranser skal ha utøverkontrakt og spillereglene er beskrevet i denne.

Eventuelle forhåndsuttak trekkes selvfølgelig tilbake dersom uttatt utøver blir skadet, syk eller av annen grunn ikke får forberedt seg optimalt.

Reise
Laget reiser samlet til og fra mesterskapet og skal virkelig utgjøre et lag. Forbundet skal gjøre sitt ytterste for at laget kan ha en felles uniformering (offisielle mesterskap som OL, VM og EM prioriteres). På alle reiser skal det utarbeides et tidsprogram med fokus på trening, konkurranse og felles aktiviteter, hvor det legges vekt på at alle møter til avtalt tid.

Akkreditering
Forbundet bestiller og akkrediterer kun for utøvere og støtteapparat.

Spilleregler
• Trenere, ledere og utøvere skal være gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med dem (dette er hentet fra oppropet som NKF har vedtatt å tiltre ved Presidentens
signatur).
• Alle personlige samtaler mellom ledelsen og utøvere av motsatt kjønn skal foregå på offentlige steder. Helseteamet er unntatt fra denne regel.
• Ingen i landslagledelsen har lov til å sende SMS eller e-post med intimt innhold til utøvere og vice versa.
• Utøver er selv ansvarlig for å ha vekten under kontroll. Hvis man ikke klarer vekten må vedkommende dekke alle reisekostnader selv.
• Hvis en utøver stiller syk/skadet på representasjonsreiser/konkurranser eller samlinger i regi av forbundet og utøveren ikke har trent eller kan trene det som trener har
bestemt, må vedkommende dekke alle reisekostnader selv. (Forøvrig kan man via forbundets reiseforsikring få dekket andel av kostnader som påføres som følge av sykdom/skade som
fører til at man ikke kan stille opp på avtalt aktivitet.)
• Alle gjester som skal delta på samlinger eller reiser i regi av landslaget, må i god tid godkjennes av sportssjef.
• Utøvere og ledere er forpliktet til å si fra eller påpeke direkte (eller til fortrolig person) om de føler seg berørt.
• Vi skal ha fokus på egne prestasjoner og ha en positiv innstilling til andre utøvere, coacher, ledere og dommere.
• Vi skal følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité sine bestemmelser om barneidrett når det gjelder deltagelse i utlandet.
* Vi skal følge og etterleve NIF sine rettiningslinjer mot seksuell trakassering og NKF sine etiske retningslinjer.
* Vi skal følge og etterleve NKF sine retningslinjer for vektreduksjon