Søknad om opptak

Hvorfor være medlem av Norges Kampsportforbund?

Norges Kampsportforbund er høyeste faglige myndighet innenfor Norges idrettsforbund og det største av kampidrettsforbundene. Blant de 54 særforbundene i idrettsforbundet er kampsportforbundet det 10. største. Dette skyldes samdrift av flere kampsporter (opptil 20) under samme tak, noe som gjør oss sterkere sammen som et fleridrettsforbund.

Internasjonalt er forbundet medlem av fem internasjonale særforbund som igjen er tilsluttet AIMS (Alliance of Independent recognised Members of Sport) og IOC (International Olympic Committee). Informasjon om NKFs tilslutninger finner du på nettsiden.

Det er mange fordeler med å være medlem av Norges Kampsportforbund. Disse inkluderer blant annet:

  • Et «sikkerhetsnett» ved bl.a. støttesystemer for registrering av politiattest, antidopingarbeid, varslingssaker/konflikter, juridiske forhold, retningslinjer, rammebetingelser, m.m.
  • Råd og tjenester ift. anlegg/treningshaller, paraidrett, barneidrett, arrangementshjelp, klubbutvikling, m.m.
  • Tilgang til utdanningstilbud som trener-, dommer-/funksjonær-, styre-/lederutvikling, m.m.
  • Tilgang til støtteordninger og tilskudd, utlån av utstyr, lokale aktivitetsmidler, grasrotandel, m.m.
  • Tilgang til kollektive ordninger som forsikring, medlemssystem, reiser/opphold
  • Tilgang til variert aktivitetstilbud på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Tilgang til seminarer/møter/samlinger og annen konkurransefri aktivitet
  • Delaktighet i regulering av konkurranseregler, lover og bestemmelser
  • Tilgang til talentutvikling/kontrollert utvikling og landslag/toppidrett (basert på kvalifikasjoner)
  • Anledning til medbestemmelse i demokratiske organer

Opptaksprosessen

Opptak av idrettslag i Norges Kampsportforbund skjer gjennom søknad til Norges idrettsforbund. På NIFs nettsider finner du informasjon om hvordan et idrettslag stiftes og om opptaksprosessen.

På disse sidene finner du også maler fra NIF som skal brukes i prosessen. Bruk av malene sikrer at idrettslaget får på plass alle nødvendige krav i forkant av opptakssøknaden.

Det kan være nyttig å ta kontakt med deres aktuelle idrettskrets, og i noen tilfeller oss i Norges Kampsportforbund, i forkant av søknaden. Da er det lettere å unngå søknad i retur for små endringer av dokumenter eller lignende. Kort fortalt kan idrettskretsen hjelpe med opptak og generell organisasjon, mens Norges Kampsportforbund jobber med idrettsspesifikke saker for mangfoldet vi organiserer.

Krav til opptak og medlemskap

Kravene som stilles til idrettslagene er noen, men ikke veldig mange. Fordelene man kan dra nytte av veier i aller høyeste grad opp for den administrative jobben et medlemskap medfører. Kravene til hvordan man arbeider kommer stort sett fra NIF, og gjelder dermed også alle idrettslag med medlemskap hos oss. Disse kravene bidrar til at alle idrettslag i Norge er bygget på samme måte og derfor enklere å forholde seg til.

I tillegg til å følge lov- og regelverket fra NIF, er idrettslagene også pliktige å følge NKFs lov og regelverk, og ikke minst etterleve Norges Kampsportforbund sine verdier. Les mer om verdiene i NKF her: Om NKF

Rapportering av medlems- og aktivitetstall til NIF og NKF:

Hvert år må idrettslagene rapportere sine medlemmer til NIF via internett. Dette kalles Samordnet Rapportering og skal gjøres innen utgangen av april hvert år. Antall medlemmer idrettslaget hadde og hvor mange som var aktive i de ulike grenene idrettslaget tilbyr, per 31.12 året før, skal rapporteres. Dersom idrettslaget ikke fullfører rapporteringen, eller idrettslaget misligholder sine andre forpliktelser på annen måte, kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og retten til å drive organisert idrett.

Priser

Prisene for medlemskap avhenger av antall medlemmer i idrettslaget og hvilken seksjon i forbundet man tilhører. Det er også en obligatorisk forsikring for medlemmer fra 13 år og oppover.

Her finner du oppdatert oversikt over priser for inneværende tingperiode.

Samarbeid med institutt og treningssenter

Av kravene idrettsforbundet stiller for opptak er man blant annet nødt til å organisere seg som en klubb basert på frivillighet. Man kan dermed ikke søke opptak som bedrift i den norske idrettsmodellen. Kampsport bygger ofte på tradisjoner fra idrettenes respektive hjemland, noe som kan medvirke til utfordringer rundt organiseringen i Norge. På bakgrunn av dette har vi gitt advokatene Kleven & Kristensen i oppdrag å vurdere den generelle samarbeidsmodellen som normalt benyttes mellom kampsportinstitutter og kampsportklubber.

Den rettslige problemstillingen vi ønsket å få svar på er hvorvidt de eksisterende samarbeidsmodeller er i tråd med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov, samt om det finnes alternative og bedre organiseringsmuligheter for de aktører som omfattes av herværende problemstilling. Nederst på siden kan du lese hele notatet og finne avtalemalen som ble laget i forbindelse med prosessen. Avtalemalen skal benyttes ved samarbeid mellom klubb og institutt og avtalen skal godkjennes av Norges Kampsportforbund før inngåelse.

Relaterte linker

Informasjon om forholdet mellom klubb og institutt
Avtalemal for klubbens samarbeid med institutt