KS 2.0 Høringsbrev: Merkevarebygging og egenprofilering

Innledning

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan seksjonene på best mulig måte kan sikre egenprofilering, egenfinansiering og merkevarebygging ut over felles profilering, kontingent og overføringer fra NIF.

Forbundstingets vedtak

Forbundstinget 2022 vedtok at seksjonene skal kunne styrke egen merkevare. Den relevante delen av Forbundstingets vedtak lyder som følger:

“Særidrettenes merkevare skal styrkes både innenfor rammene av NKFs egne profileringsflater og seksjonens eventuelle egne kanaler. Dersom seksjonene med grenkomiteer velger å opprette egne profileringskanaler, skal det være en klar kobling mellom NKF og seksjonens kanaler og vise versa. Seksjonen kan ikke profilere seg «på tvers» av NKF og skal respektere at NKF er et fleridrettsforbund der fellesskapet står over den enkelte særidrett. Særidrettene ha mulighet til å velge egne grafiske uttrykk til promotering av egen idrett, herunder også premiering. Det skal likevel være en kobling til NKF’s grafiske profil mv., og denne skal så vidt mulig inkluderes i seksjonenes egne kommunikasjonsflater og eget profileringsmateriell.”

Bakgrunn

NKF består per i dag av fem seksjoner med over 20 ulike særidretter. Det er mange fordeler ved å være samlet i et særforbund, men det finnes også ulemper. En av disse, som klubbene har uttrykt frustrasjon over, er manglende profilering av egen særidrett. Man “drukner” i andre idretter på NKFs hjemmeside, og man har heller ikke tidligere fått lov å promotere egen særidrett i andre kanaler.

 

Høringsnotat

Høringsnotat, Merkevarebygging, egenprofilering og egenfinansiering

 

Spørsmål som ønskes besvart

Det blir fremsatt et forslag til lovendring og et forslag til endring i standardmandatet for seksjonsstyrer, og Norges Kampsportforbund ønsker svar på følgende spørsmål :

  • Gir forslaget til lovendringer seksjonene tilstrekkelig lovbestemte rettigheter til å etablere en egen “merkevare” for de grener som sorterer under seksjonene?
  • Er formuleringene tilstrekkelige sett opp mot NIFs lov?
  • Hvordan bør seksjonene innrette sin profilering sett opp mot hvordan stilartene profilerer seg selv?
  • Hvordan kan samarbeid mellom seksjonene og stilartene best gjennomføres? Hva bør tilligge seksjonene og hva bør overlates helt til stilartene?
  • Bør seksjonene ha åpning for å inngå i sponsorsamarbeid med relevante interessenter selv om disse kanskje kun vil være interessert i å sponse enkelt-grener?

Om man mener at foreslåtte endringer ikke svarer ut forbundstingets bestilling: Hvordan burde seksjonene og grene sikres rettighter til merkevarebygging, egenprofilering og egenfinansiering?

Her finner du skjema til besvarelse av høring for merkevarebygging.