KS 2.0 Høringsbrev: Arrangørmodellen

Innledning

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber som ønsker å organisere – eller allerede har organisert – stevner i regi av NKF, på hvordan forbundet kan forbedre rammene rundt det å arrangere stevner samt å gjøre det mer attraktivt for klubber at arrangere stevner.

Forbundstingets vedtak

Forbundstinget 2022 vedtok at:

«Arrangementsmodellen skal evalueres, og tilpasses seksjonenes behov.»

Forskjellene mellom alternativ 1 og alternativ 2 kort fortalt

“Alternativ 1” går man tilbake til en tidligere modell som var i kraft i NKF før 2019, der det er lite økonomisk ansvar og tidsmessig press på arrangørklubb. Mye av ansvaret for organisering i forkant av og etter stevnet tilfaller administrasjonen. Seksjonen/grenkomite har mulighet for økonomisk gevinst/bærekraft. Arrangørklubb skal primært fokusere på kioskdugnad, og stille med frivillige dagen før og på selve stevnedagen.

“Alternativ 2” er i stor grad i tråd med dagens eksisterende arrangørmanual, dog med mer ansvarstilskrivelse hos administrasjonen, som blant annet vil skulle arrangere transport og overnatting for dommere/funksjonærer. Arrangørklubb vil stadig ha en stor rolle som teknisk arrangør, men vil ha frihet til å kunne ‘utlisitere’ oppgaver til admin. mot reduksjon i stevnetilskudd.

Høringsnotatene

Høringsnotat; Arrangørmodellen, Alternativ 1

Høringsnotat; Arrangørmodellen, Alternativ 2

Spørsmål som ønskes besvart

1) Hvilket alternativ for en arrangørmodell mener du vil fungere best for din klubb?

  • Alternativ 1 (den gamle modellen) .
  • Alternativ 2 (revidering av dagens modell) .
  • Beholde dagens modell, uten endringer .
  • Hver seksjon skal stå fritt for å velge mellom Alternativ 1 eller 2 .
  • Ingen av modellene fungerer – vi foreslår derfor.. (utdyp) .

2) Hva skal til for at din klubb kan/ønsker å bli arrangørklubb?

  • Vi ønsker større økonomisk støtte fra seksjonen.
  • Vi ønsker mer hjelp fra administrasjonen (bestillinger, SportData, premier, etc.).
  • Vi ønsker å holde stevne, men vi har ikke nok frivillige.
  • Vi er ikke interessert.
  • Annet (utdyp).

Her finner du skjema til besvarelse av høring for arrangørmodellen.