Utviklingsplan for arrangementer

UTVIKLINGSPLAN FOR ARRANGEMENTER 2022-2024

Innledning

Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen arrangementsområdet i Norges Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på langtidsplanene som er vedtatt av idrettstinget og forbundstinget med de overordnete mål som er; «Flere med – lenger og Flere nye medaljer».

Forbundstinget gir retning og rammer for virksomheten, forbundsstyret styrer på overordnet nivå utifra tingvedtatt langtidsplan og -budsjett, generalsekretær og administrasjonen detaljstyrer utifra styrets føringer og vedtak. Seksjoner og komiteer/utvalg skal understøtte forbundsstyrets retning og administrasjonens linje. Tillitsvalgte og ansatte skal i offentlig sammenheng framsnakke forbundet.

Verdier

En åpen og inkluderende kampsport, hvor trygghet, samhold og respekt står sentralt, forutsetter en verdiplattform som er godt kjent og respektert. Barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep samt idrettens holdninger til alkohol og rusmidler er noen av de viktigste preferansene.

Hovedmål 

NKF skal styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene slik at de kan stå sterkere rustet til å ta på seg det fulle og hele ansvaret ved arrangementer. Klubbene skal være dyktige arrangører som skaper gode arrangement og et økonomisk overskudd til klubbkassa.

Utviklingskultur

Arrangementsarbeidet tar utgangspunkt i norsk idretts organisasjonshjul. Både det indre liv (organisasjon, trener, leder og dommer) og ytre liv (anlegg, aktivitet og arrangement) i medlems-klubbene og sentralt i forbundet må videreutvikles og styrkes for å unngå stagnasjon. Det gjelder å skape og videreutvikle en utviklingskultur på mange nivåer.

Arrangementsmodell

Seksjonen gir mest mulig avkall på føringer og gir tillit og størst mulig handlingsrom til arrangørklubbene, herunder lar disse få bestemme de praktiske og økonomiske sider ved stevner innenfor de gjeldene rammer/regelverk.

Seksjonene fastsetter antall nasjonale og regionale stevner, utlyser disse til medlemsklubbene og approberer arrangementene. Medlemsklubbene søker på arrangementene gjennom en felles søknadsordning og blir tildelt arrangementene etter en objektiv vurdering av søknadene. Det settes noen få enkle og tydelige vilkår for nasjonale og regionale arrangører, herunder at gjeldene regelverk benyttes (fellesbestemmelser, NM-reglement mm.)

Innenfor seksjonenes overordnete rammer er det arrangørklubbene som får bestemme selv alle praktiske forhold som stevneprogram/innhold, påmeldingsfrist, min./maks. antall deltakere, m.m. og organiserer dommere og funksjonærer. Inntektsgrunnlaget må budsjetteres og skapes av klubbene selv innenfor de lokale rammebetingelser, herunder bestemme satser for deltakelse, påslag på ev. bankett/hotell, kiosksalg, lokale sponsorer, arena/hall, o.a.

Sikringsfond og økonomisk tilskudd

NKFs seksjoner/grenkomitéer skal i all hovedsak kun støtte arrangementene økonomisk gjennom arrangementstilskudd iht. en tilskuddsmatrise vedtatt av de respektive seksjoner/grenkomitéer.

Videre kan seksjonene bygge opp og/eller avholde deler av sin egenkapital som et sikringsfond til arrangørklubber som påviselig ikke har klart å få til en økonomisk verdiskapning. Dersom en arrangørklubb ønsker å bli vurdert til en utbetaling fra sikringsfondet, må de sende inn søknad medfølgende regnskap og bilag gjennom søknadsskjema på NKFs nettsider.

På denne måten kan følgende oppnås:

  • Klubbene får redusert risiko ved å påta seg arrangøransvar
  • Klubbene får større mulighet til verdiskapning via sine frivillige samt får større grunnlag for den årlige momskompensasjonsordningen
  • Klubbene kan få større eierskap til sin idrett
  • Klubbene kan motiveres bedre til å engasjere frivillighetsmuskelen
  • Seksjonenes oppgaver og økonomi endres fra stevnegjennomføring til motivering/støtte av arrangørklubber
  • Seksjonene får en mer oversiktlig økonomi som lettere kan føres kontroll med
  • Seksjonene kan få mer forutsigbar og bærekraftig økonomi over tid
  • Seksjonene kan lettere fokusere på dommerrekruttering i alle landsdeler som dermed kan gi lavere kostnader for arrangørklubbene.

Arrangørmanual

Ved å benytte seg av NKFs Arrangørmanual vil man kunne øke kompetansen hos arrangørklubbene, samt at det bidrar til at stevnene blir mye mer like i utforming og gjennomføring. Arrangørmanualen kan benyttes som et oppslagsverk for klubbene slik at de kan få inspirasjon og tips for å løse de ulike utfordringene ved et arrangement. Særpreget på arrangementet skal ligge i idretten som utøves og ikke måten det organiseres og gjennomføres!

Terminliste

Hver seksjon må utarbeide en terminliste hvor det er nedfelt hvor mange og hvilke nasjonale og regionale arrangementer man ønsker i året. Minimumskravet er å oppfylle kravet for antall arrangementer for å kunne dele ut kongepokal og benytte NM tittel, d.v.s. normalt 3 stk. Nedfelt i denne terminlisten skal også NM-arrangementene ligge. Terminlisten skal offentliggjøres for medlemsklubbene i god tid før sesongen og gi klubbene mulighet til å søke om å bli arrangør av de ulike stevnene. De ulike idrettene skal ha en felles søknadsordning og søknadsfrist.

Frivillighet

NKF skal verdsette og understøtte frivilligheten. Ved å utarbeide et system for hedersbevisninger og anerkjennelse av frivillige skal man stimulere til økt frivillig arbeid. Betalt arbeid skal aldri erstatte frivilligheten, men bidra til bedre tilrettelegging. NKF skal også heve kompetansen hos de frivillige ved å tilby kurs som er relevante for arrangement (herunder arrangementskurs, dommerkurs, lederkurs og Sportdata-kurs)

Sportdata

Sportdata er NKFs offisielle aktivitetssystem. Alle arrangementer i regi av NKF skal approberes på Sportdatas terminliste, og arrangørene skal i all hovedsak bruke Sportdata til klasseoppsett, påmelding, trekning, poenggivning og resultatservice.

Det skal opprettes kurs og gode, brukervennlige manualer for bruk av Sportdata samt etablere faglig støtte. De respektive seksjoner og grenkomitéer er ansvarlig for å ha nok, kompetente Sportdata-operatører knyttet til seg for å gjennomføre stevner.

Profilering og media

Arrangørklubbene skal til enhver tid følge de avtaler NKF har for profilering og mediedekning, samt distribusjon av live-bilder.

NKF har en profilmanual som arrangørklubbene skal benytte ved produksjon av trykksaker, invitasjon mm. og kan få bistand til å utforme dette gjennom NKFs administrasjon

NKF besørger alle medaljer til offisielle Norgesmesterskap. NKFs seksjoner og grenkomitéer står fritt til å lage egne medaljer til sine nasjonale og regionale arrangement (i tråd med NKFs profilmanual) eller velge å delegere denne oppgaven til de respektive arrangørklubber.

Dommere

Utgifter forbundet med dommere må jevnt over reduseres for å sikre en bærekraftig økonomi for arrangørklubbene. Flere lisensierte og aktive dommere innen aktivitetsområdene kan føre til «kortreiste» dommerleveranser og dermed lavere reisekostnader. Se også NKFs Dommerutviklingsplan.