Utviklingsplan for arrangementer

Hovedmål 

NKF skal styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene slik at de kan stå sterkere rustet til å ta på seg det fulle og hele ansvaret ved arrangementer. Klubbene skal være dyktige arrangører som skaper gode arrangement og et økonomisk overskudd til klubbkassa. 

Virkemidler 

Arrangementsmodell 

Seksjonen gir mest mulig avkall på føringer og gir størst mulig tillit til arrangørklubbene, herunder lar disse få bestemme alle praktiske og økonomiske sider ved stevner.  

Seksjonene fastsetter antall nasjonale og regionale stevner, utlyser disse til medlems-klubbene og approberer arrangementene. Det settes noen få enkle og tydelige vilkår for nasjonale og regionale arrangører, herunder at gjeldene regelverk benyttes med minstekrav til antall dommere og hvordan trekning skal skje. Bruk av SportData til gjennomføring tilbys klubbene og evt. settes som krav (min. ved NM).  

Innenfor seksjonenes overordnete rammer er det arrangørklubbene som får bestemme selv alle praktiske forhold som stevneprogram/innhold, påmeldingsfrist, min./maks. antall deltakere, m.m. og organiserer dommere og funksjonærer. Inntektsgrunnlaget må budsjetteres og skapes av klubbene selv innenfor de lokale rammebetingelser, herunder bestemme satser for deltakelse, påslag på bankett/hotell, kiosksalg, lokale sponsorer, arena/hall, o.a.  

Innovative og kreative måter å sikre påmelding og inntekter på for klubbene kan stimuleres ved premiering/støtte fra seksjonene samt skolering og administrativ bistand (bl.a. ved skolering i SportData). I tillegg kan den erfaringsmessig største kostnaden ved stevner reduseres gjennom økt fokus og satsing på dommerrekruttering.  

Videre kan seksjonene bygge opp og/eller avholde deler av sin egenkapital som et sikringsfond til arrangørklubber som påviselig ikke har klart å få til en økonomisk verdiskapning. Ved årsslutt foretar seksjonsstyret en total gjennomgang og fordeling av støtte til den eller de klubbene som ikke har klart å få et overskudd.  

Med dette alternativet kan følgende oppnås: 

  • Klubbene får redusert risiko ved å påta seg arrangøransvar  
  • Klubbene får større mulighet til verdiskapning via sine frivillige  
  • Klubbene kan få større eierskap til sin idrett 
  • Klubbene kan motiveres bedre til å engasjere frivillighetsmuskelen 
  • Seksjonenes oppgaver og økonomi endres fra stevnegjennomføring til motivering/støtte av arrangørklubber 
  • Seksjonene får en mer oversiktlig økonomi som lettere kan føres kontroll med 
  • Seksjonene kan få mer forutsigbar og bærekraftig økonomi over tid 
  • Seksjonene kan lettere fokusere på dommerrekruttering i alle landsdeler som dermed kan gi lavere kostnader for arrangørklubbene

Arrangørmanual 

Ved å utarbeide en god arrangørmanual vil man kunne øke kompetansen hos arrangørklubbene, samt at det bidrar til at stevnene blir mye mer like i utforming og gjennomføring. Særpreget på arrangementet skal ligge i idretten som utøves og ikke måten det organiseres og gjennomføres! 

Aktivitetsplan 

Hver seksjon må utarbeide en aktivitetsplan hvor det er nedfelt hvor mange og hvilke nasjonale og regionale arrangementer man ønsker i året. Minimumskravet er å oppfylle kravet for antall arrangementer for å kunne dele ut kongepokal og benytte NM tittel, d.v.s. 3 stk. Nedfelt i denne aktivitetsplanen skal også NM-arrangementene ligge. 

Frivillighet 

NKF skal verdsette og understøtte frivilligheten. Ved å utarbeide et system for hedersbevisninger og anerkjennelse av frivillige skal man stimulere til økt frivillig arbeid. Betalt arbeid skal aldri erstatte frivilligheten men bidra til bedre tilrettelegging. 

Involvering av ungdom 

Ungdom skal involveres i arrangementer i mye større grad. NKF skal bruke UNG Frivilling Fond for å få ungdommen med i arrangementsplanlegging og gjennomføring, og også for at ungdommen kan skape egne arrangementer for og av ungdom. (Se for øvrig utviklingsplanen for ungdom!) 

Brukersystemer 

Det skal opprettes gode og brukervennlige manualer for bruk av aktivitetssystemer samt etablere faglig støtte. 

Det skal utarbeides av administrasjonen et pressekit som klubbene kan benytte seg av til arrangementer (bla. Maler for invitasjon etc.) 

Sikringsfond 

Seksjonene opparbeider seg et eget sikringsfond hvor arrangørklubbene kan søke om å få dekket underskudd. Dette er ikke til hinder for at seksjonene kan tildele standard tilskudd til tekniske arrangører. Det presiseres imidlertid at budsjettert underskudd ikke vil bli dekket. 

Dommere 

Utgifter forbundet med dommere må jevnt over reduseres for å sikre en bærekraftig økonomi for arrangørklubbene. Flere lisensierte og aktive dommere innen aktivitetsområdene kan føre til «kortreiste» dommerleveranser og dermed lavere reisekostnader. Mer kompakte og tidsbestemte stevner kan også redusere behovet for overnattinger.    

Kollektive avtaler 

NKF skal sikre kollektive avtaler som arrangørklubbene kan benytte seg av.