Klubbkategorier

Hvorfor klubbkategorier?

Norges Kampsportforbund erfarer at det finnes stor spredning i klubbenes ambisjonsnivå og forutsetninger. Det gjør at vi har valgt å nedsette ulike kategorier som kan gjøre det enklere for klubbene å vite hva som forventes av dem, samt spisse det tilbudet klubbene har for sine medlemmer.

Gjennom denne kategoriseringen får klubbene tips om hvilke verktøy som kan passe å ta i bruk for sitt nivå samt hvilke forventninger som stilles. Klubbkategoriene vil også være et godt hjelpemiddel for administrasjonen for å sikre et variert tilbud tilpasset de ulike ambisjonene ute i klubbene.

 

Grunnleggende klubbdrift

Alle klubbtypene må ha grunnleggende drift i bunn, som vil si at de driver basert på demokratiske prinsipper, åpenhet ovenfor sine medlemmer (og samfunnet), og har et tilbud tilpasset den målgruppen de fokuserer på. Betaling av medlemskontingent og å godta idrettens lover og retningslinjer (se etiske retningslinjer – link kommer) er en del av pliktene som må oppfylles i medlemskapet i norsk idrett.

Styret er høyeste myndighet mellom klubbens årsmøter, og har en rekke lovpålagte og viktige oppgaver

Lovpålagte oppgaver

 • Ansvarlig for å sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte (ihht. årsmøtevedtak).
 • Sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.
 • Utnevne komitéer/utvalg ved behov samt instrukser/mandat for disse.
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester og trenerattester.
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.
 • Gjennomføre årsmøter der alle verv blir besatt (antall verv kommer an på hvilken lovnorm klubben/gruppen har valgt)
 • Gjennomføring av samordnet rapportering

Andre viktige oppgaver

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap.
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.
 • Stå for klubbens daglige ledelse.
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle (heltid/deltids) ansatte.
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring.
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører.
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.
 • Gjennomføring av styremøter med offentliggjøring av saksliste og protokoll for medlemmene
 • Ta i bruk verktøy som gir forutsigbarhet og utvikling i klubbverdagen
  • Årlig gjennomføring av Bedre Klubb-verktøyet
  • Langtidsplan
  • Aktiv bruk av årshjulet
  • Oppdatering av klubbhåndboka

Gå til Klubbkassa for flere verktøy

Dersom det er utfordrende å oppfylle de grunnleggende kravene for klubbdrift vil forbundet anbefale klubben å inngå i et fleridrettslag for å redusere arbeidsmengden og formalitetene.

Hva er de ulike klubbtypene?

Det er sterk anbefaling å ta kategoriene i bruk, og klubben velger selv hva fokuset skal være. Gjennom kategoriene ligger det forventninger til klubbene uavhengig av om kategoriene tas i bruk eller ikke. De ulike klubbkategoriene er (enn så lenge) romslige i den forstand at de er nye og må tilpasses noe for klubbene. Grunnleggende klubbdrift er felles for alle, men det forventes mer omfattende planverk til høyere prestasjonsnivå.

Ta kontakt med administrasjonen dersom klubben trenger en mer tydelig presisering av kategoriene. Se lenger ned for en full tabell.

 

Breddeklubb

De aller fleste kampsportklubber vil være en breddeklubb eller ha et breddetilbud. Klubbens aktivitet er rettet mot graderingspensum og uformelle klubbkonkurranser, og det er ikke nødvendigvis ønsker om egne konkurranseparti. Klubben har 1-3 trenere som har ansvar for de 2-5 partiene/treningene per uke.

 

Konkurranseklubb

Konkurranseklubben er de klubbene som ønsker å satse litt mer på konkurranse, og deltar med flere utøvere på ulike stevner i sitt lokal-, regionalmiljø, og kanskje også nasjonalt. Klubben har et eller flere konkurranseparti med der de aller fleste har trener 1 og/eller 2-utdanning, i tillegg til et breddetilbud for de som ikke ønsker å konkurrere.

Klubben har flere utdannede dommere som deltar jevnlig på konkurranser regionalt og kanskje nasjonalt.

 

Talentutviklingsklubb

En talentutviklingsklubb er en klubb som legger ekstra stor vekt på konkurranse og utvikling av konkurranseutøvere og trenere, og samtidig tilrettelegger for et breddetilbud for de som ikke ønsker å konkurrere. Klubben har utøvere under kontrollert utvikling i samarbeid med NKF, samt konkurrerer på internasjonale NKF-anerkjente stevner. Klubben har en jevn tilstrømming av utøvere til offisielle landslag, samt junior og seniormesterskap.

Alle trenere har trenerlisens, samt at hovedtrener har trener 3-kompetanse og/eller topptrener 1- og 2-utdanning. I tillegg har klubben trenere som også er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med Kampsportforbundet.

Klubben har flere utdannede dommere som deltar jevnlig på konkurranser regionalt og nasjonalt, samt ambisjoner om dommer(e) som dømmer internasjonalt.

 

Eliteklubb

For å bli eliteklubb må klubben søke om dette til forbundet. Klubben har utøvere, trener(e) og dommer(e) på et stabilt høyt internasjonalt nivå. En eliteklubb har en daglig leder som er ansvarlig for klubbens daglige drift, og et aktivt klubbstyre som gir en tydelig retning på arbeidet i klubben. Daglig leder er tilsett av klubbens styre som har en tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

Eliteklubben har også et tilbud for de som ikke ønsker å konkurrere (breddeaktivitet), de som ønsker å konkurrere lokalt/regionalt samt har utøvere under kontrollert utvikling.

Noen kriterier for å bli eliteklubb er

 • Daglig leder (ansatt del-/heltid)
 • Utøvere på internasjonalt nivå
 • Trener(e) på internasjonalt nivå
 • Dommer(e) på internasjonalt nivå
 • Drifte egne/leide treningslokaler
 • Rekrutteringsaktiviteter/-tilbud

Søknadsskjema for å bli eliteklubb kommer nederst på denne siden.

 

Klubbkategorier og Bedre Klubb

Klubbkategoriene er utviklet samtidig som Bedre klubb-verktøyet. Bedre klubb-verktøyet er et egenutviklingsverktøy for klubbene der klubbene årlig gjennomfører et sett med spørsmål og får en poengscore. Denne scoren skal hjelpe klubbene til utvikling ved å synliggjøre utviklingspotensialer. Tips til hvordan klubbene kan få høyere poengscore ligger også inne i dette verktøyet, samt på kampsport.no.

Klubbene kan velge hvilke(n) kategori(er) de vil være, men det skal gjenspeile den aktiviteten og ambisjonsnivået klubben har.

Både respektiv idrettskrets og Kampsportforbundet vil få tilgang til del- og totalscoren til klubben, og se utviklingen over tid. Denne gjennomføringen vil ligge til grunn dersom klubbene ønsker utviklingsmøter med idrettskrets eller Kampsportforbundet.

Kontakt oss på post@kampsport.no for mer informasjon.

 

Klubbkategorier (oppdatert mai 2021).

Søknadsskjema for eliteklubber (kommer).