Høring innen jujutsu seksjonen

Publisert 13.03.2018
Redigert 15.03.2018

Tema: Krav til 2-timers regelkurs i graderingspensum

Høringsfrist; 03.april (høringssvar sendes til post@kampsport.no)

Innledning

Norges Kampsportforbund står tilsluttet 5 internasjonale særforbund, herunder Ju-jitsu International Federation (JJIF). Flertallet av de nasjonale særforbundene former JJIFs politikk på lik linje som i andre internasjonale idrettsorganisasjoner. JJIF forvalter de offisielle regelverk for konkurranser innen duo, fighting og ne-waza system.

Seksjonsstyret mener jujutsu (ju-jitsu) er en underholdende og utfordrende konkurranseidrett som flere bør ha bedre kjennskap til. At det også er en flott selvforsvarskunst og martial art vet de fleste, men det er ikke så mange som kombinerer dette med konkurransevirksomhet.

For å fremme og utvikle jujutsu i samfunnet er man avhengig av interesse og nysgjerrighet. Dette oppnås ofte gjennom gode historier og idrettsprofiler. Disse skapes gjerne gjennom konkurranseidrettens utvikling. I tillegg utgjør konkurranse- arrangementene en felles arena for klubber som stimulerer til idrettslig samkvem. Det er derfor viktig for jujutsu seksjonen å legge til rette for konkurranser og stimulere til samarbeid mellom klubbene.

Forslag

Gjennom styrets oppnevnte konkurranseutvalg jobbes det godt for å hjelpe klubbene i deres konkurranseutvikling. Imidlertid er det fortsatt mange som ikke er med, noe som kan skyldes manglende kunnskap om regelverk og dermed utgjør en barriere.

På denne bakgrunn lanserer seksjonsstyret et forslag om innføring av et 2-timers regelkurs som innlegges i klubbenes graderingskrav som et tillegg til de tekniske kravene.

Om og på hvilket nivå/beltegrad det bør inngå ønskes tilbakemeldinger om i høringssvarene, f.eks. innlegges som krav før 1. kyu eller at dette får variere fra klubb til klubb så lenge kravet innlegges til min. 1.dan. Videre om det er ønskelig å ha dette som et e-lærings kurs.

Graderinger er en viktig aktivitet som seksjonen ikke har en standardisering eller styring på. Følgelig vurderer styret om saken skal tas opp til behandling på seksjonsmøtet under forbundstinget 26.-27. mai – etter å ha innhentet høringssvar fra klubbene. Det er kun beslutninger på seksjonsmøtet som kan forplikte alle klubbene i seksjonen, da det er klubbenes eget og høyeste organ.

Alle jujutsu klubber inviteres til å komme med sine synspunkter gjennom skriftlige høringssvar innen forannevnte tidsfrist til jujutsu styret. Høringssvar sendes til post@kampsport.no. Seksjonsstyret setter pris på alle konstruktive innspill som kan bidra til at styret får et best mulig beslutningsgrunnlag.

Med sportslig hilsen

På vegne av seksjonsstyret

Rolf Magne Larsen/s

Seksjonsleder