Revisjon av forbundets lover

Publisert 04.05.2016
Redigert 09.07.2018

Forbundsstyret fremlegger forslag til nye lover som tar i seg endringene fra Idrettstinget i fjor samt tillegger noen egne endringsforslag som beskrives nærmere her.

Norges idrettsforbund vedtok nye lovnormer for særforbundene på Idrettstinget i mai 2015. På bakgrunn av dette er NKF forpliktet til å oppdatere sine lover tilsvarende. Utover dette har forbundsstyret følgende lovendringsforslag (nåværende lov);

Endret info om hver seksjons idretter, jf. ny tekst; 

§2 (4) NKF er én juridisk enhet. NKF er organisert i fem seksjoner (avdelinger):

• Seksjon for karate (inklusive blant annet kenpo, taido og nanbudo)

• Seksjon for taekwondo WTF (inklusive blant annet hapkido, sipalki og kuksoolwon)

• Seksjon for jujutsu (inklusive blant annet ninjutsu, BJJ og krav maga)

• Seksjon for fleridretter (inklusive blant annet aikido, wushu og kuntao)

• Seksjon for taekwon-do ITF

Endring/forenkling i.f.t. valg av varamedlemmer til forbundsstyret, jf. §§17, 20(3) og 22(3), jf. ny tekst nedenfor

Opprettelse av sanksjons- og ankeutvalg, jf. §17. 11g, jf. ny tekst;

§17 (1) pkt. 11. Foreta følgende valg:

a) Forbundsstyret:

 • President samt 1. og 2. visepresident
 • 7 styremedlemmer der 5 er innstilt fra seksjonene (én fra hver seksjon), jf. § 22
 • 2 varamedlemmer

b) Kontrollkomité med minst to medlemmer

c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet iht. de krav som følger av organisasjonenes regelverk

a) Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer

b) Sanksjonsutvalg, bestående av tre medlemmer og ett varamedlem

c) Ankeutvalg, bestående av tre medlemmer og ett varamedlem

 

§20 (3) Forbundsstyret skal blant annet:

 1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå NKFs daglige administrasjon, representere og profilere dette utad, samt utøve densfaglige myndighet.
 3. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtaksom er fattet på ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
 5. Oppnevne seksjonsstyrenes medlemmer (etter innstilling fra seksjonene) med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til hver seksjon så snart som praktisk mulig etter avholdt forbundsting. Forbundsstyret skal i tillegg  oppnevne medlemmer til utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som forbundsstyret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

 

§22 (3) Seksjonsmøtene skal:

 1. Godkjenne de frammøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning for seksjonen.
 5. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette eventuelle kontingent og avgifter.
 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. Innstille følgende verv til seksjonsstyrene:

-Leder

-Nestleder

-3 seksjonsstyremedlemmer

-2 varamedlemmer til seksjonsstyret

10. Velge: Innstillingskomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem (Innstillingskomitéen skal søke å komponere et seksjonsstyre bestående av personer som også kan lede eller delta i seksjonens fagkomitéer (dommerkomité, stevnekomité, o.a.)