Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor?

Publisert 07.05.2021

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges Kampsportforbund opptatt av god klubbutvikling, og vil i løpet av kort tid lansere nye verktøy og oppdatert klubbutviklingsside for å hjelpe klubbene videre i deres arbeid.

Samfunnet stiller stadig større krav til klubbdrift, da idretten har en sentral rolle som samfunnsaktør i møtet med barn og unge. For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

Norges Kampsportforbund vil i løpet av de kommende månedene gjennomføre tre tiltak for å løfte vårt klubbutviklingsarbeid, og sikre at samfunnets krav til klubbdrift innfris:

  • Lanserer revidert klubbutviklingsside på kampsport.no i løpet av mai.
  • Tar i bruk «Bedre Klubb Del 2» som er et egenutviklingsverktøy for klubber, ved sesongoppstart i august.
  • Definerer medlemsklubber i fire forskjellige klubbtyper, og bruker disse definisjonene i utdanningssammenheng, blant annet i «Bedre klubb del 2».

Hvorfor klubbutvikling?

NKFs oppgave er å legge til rette for at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipper, samarbeid og respekt.

Som en del av Norges Idrettsforbund deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

  • Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.
  • Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.
  • Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

Klubbtyper

Norges Kampsportforbund erfarer at det finnes stor spredning i klubbenes ambisjonsnivå og forutsetninger. Et tiltak for å kunne hjelpe klubbene ut ifra deres behov og nivå er derfor å definere ulike kategorier av klubber. Dette vil gjøre det enklere for klubbene å vite hva som forventes av dem, samt spisse det tilbudet klubbene har for sine medlemmer.

– Gjennom denne kategoriseringen får klubbene tips om hvilke verktøy som kan passe å ta i bruk for sitt nivå samt hvilke forventninger som stilles. Målet er at (klubbutviklings)tilbudet fra NKF også skal kategoriseres innenfor de samme kategoriene, for å sikre at vi har et tilbud tilpasset de ulike ambisjonene ute i klubbene, forteller Kristiane Utheim Brown, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Det er ikke et krav å ta kategoriene i bruk, men det anbefales på det sterkeste, da det ligger forventninger til klubbene i dette konseptet uavhengig av om kategoriene tas i bruk eller ikke. De ulike klubbkategoriene er enn så lenge romslige i den forstand at de er nye og må tilpasses noe for klubbene.

De forskjellige kategoriene vil være breddeklubb, konkurranseklubb, talentutviklingsklubb og eliteklubb, og man vil kunne lese mer om de forskjellige klubbtypene på den reviderte klubbutviklingssiden. Det understrekes selvfølgelig at ingen av kategoriene er bedre enn de andre!

– Vi er klar over at mange av våre klubber driftes på 100% frivillig basis, og ønsker å holde fokus på aktivitet.  Dette har vi selvfølgelig forståelse for, men det er allikevel viktig at valgkomitéen også i disse klubbene er bevisste i sitt rekrutteringsarbeid, og proaktive når det gjelder å spørre hvilken kompetanse styret har bruk for. Et godt utgangspunkt for utvikling er uansett å definere sin klubb, og man vil selvfølgelig kunne få bistand fra administrasjonen i denne prosessen, understreker Utheim Brown.

Bedre klubb del 2

«Bedre klubb» er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. «Bedre klubb del 1» har i lengre tid blitt brukt av flere av våre medlemsklubber.

«Bedre Klubb del 1» er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor klubbene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. Ved å vite hvilke svakheter eller utviklingsområder klubben kan ha vil det være enkelt å sette i gang tiltak for videreutvikling.

– Del 2 vil bli lansert senere i år og har generelt et mer spisset utviklingsfokus. Verktøyet vil gi informasjon og gode verktøy og maler som klubbene kan ta i bruk for å legge grunnlaget for videre utvikling. For Norges Kampsportforbund vil Del 2 av «Bedre Klubb» sammenfalle med de forskjellige klubbtypene vi nå har definert, slik at alle klubbtyper vil få den oppfølgingen og de vekstmulighetene de trenger, avslutter Brown.

Alle klubber vil informeres via nyhetsbrev når nye klubbutviklingssider er lansert, og «Bedre Klubb Del 2» er tilgjengelig for klubbene. Dersom klubben din vil være med å teste Bedre klubb del 2 i løpet av juni, ta kontakt med Kristiane Utheim Brown.