Husk å søke momskompensasjon!

Publisert 02.08.2021
Redigert 03.08.2021

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). Frist for å søke momskompensasjon er 15. august.

Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Viktig informasjon om søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2021

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her.

Dagens forskrift trådte i kraft fra 01.01.2019, og det kom flere sentrale endringer:

 • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd
 • Kompensasjon: 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning)
 • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner.

1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. (gjelder kun de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner).

Inkluderer reisekostnader til/fra/i utlandet

 • Inkluderer andre kjøp i/fra utlandet (i prinsippet alle fakturaer fra utlandet, såfremt det ikke er varekjøp som vil bli brukt i Norge og som er fullt ut fortollet)
 • Inkluderer lønn til personer stasjonert i utlandet

2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

 • Gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom
  – Med andre ord driftskostnader som har en direkte tilknytning til leieinntektene.
 • Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

Endring i 2020:

Fra 2020 kan søkere med søknadsgrunnlag under 5 millioner ikke lenger «kun» søke på grunnlag av brutto driftskostnader, men må:

1) registrere brutto driftskostnader, uten fradrag for «avgrensningsposter» som tidligere.
2) deretter trekke ut «avgrensninger» på egne linjer i søknadsskjema i KlubbAdmin. Dette er ulike kostnader relatert til «anlegg» (inkl utleie), samt kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.

 • Anleggsavgrensningene (inkl utleiekostnader) vil være relevante for mange.
 • Kostnader utenfor den frivillige delen av virksomheten tror vi ikke vil være relevante for så mange, i alle fall ikke små organisasjonsledd.

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2021.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2020 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2020.
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering etter at søknad om momskompensasjon er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være 8% av de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkortning av søknadsbeløpet. Det må påberegnes at det vil bli avkortning i 2021 også.

Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2020 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2021. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister (KlubbAdmin/SportsAdmin). Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):
I 2021 så skal alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering». Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin, og AS’er søker ihht punkt under.