Gjenåpning av breddeidretten – Informasjon om kriterier

Publisert 23.10.2020

12. oktober ble fase 1 av gjenåpningen av breddeidretten innledet. Når det gjelder fase 2 og 3 for gjenåpning har Norges Kampsportforbund valgt å skille på kjønn. Forbundet ønsker å utdype bakgrunnen for denne avgjørelsen, da det har dukket opp spørsmål i denne forbindelse.

Årsakene til inndeling i kjønn for fase 2 og 3 er i all hovedsak tredelt:

  • Norges Kampsportforbund ønsket for det første å hensynta NIFs ønske om å åpne for færrest utøvere først, og flest sist. En inndeling i kjønn er derfor for Norges Kampsportforbunds del praktisk. Det understrekes at det har vært en forutsetning at gruppene som det skulle åpnes for måtte gå fra noen få til litt flere – og deretter resten av medlemsmassen.
  • For det andre er denne inndelingen politisk/taktisk, da Norges Kampsportforbund kun har 1/3 kvinner. Forbundet har derfor et ønske om å ta vare på vår relativt sett lave kvinneandel.
  • For det tredje ser man at menn over 50 år har en høyere risiko for smitte, og at kvinner ikke er representert i samme grad.

I tråd med målsettingen til norsk idrett

Forbundet vurderte det som riktig å først åpne for aldersgruppen 20-25 år da dette var en naturlig forlengelse av breddeidretten for barn og ungdom som var åpen for utøvere opp til 19 år.

Dernest var det vanskeligere å vurdere antall aktive medlemskap i aldersgruppen over 26 år, da dette utgjør en sekkepost i idrettsregistreringen. Imidlertid er tallene i idrettsregistreringen inndelt i menn og kvinner. Man så da klart at fase 2 ville være mulig å gjennomføre kontrollert ved å gi kvinner positiv særbehandling før vi endelig åpner for menn i siste fase.

Innen idrett generelt og kampsport spesielt er menn overrepresentert – både i antall medlemskap, samt når det gjelder tillitsverv og roller. Hele norsk idrett har derfor som mål å legge til rette for flere kvinner i ledende roller. Dette innebærer alt fra flere kvinnelige trenere og utøvere til ledere og tillitsvalgte. Som følge av korona-situasjonen er vi redde for at grunnlaget for å nå denne målsettingen forvitres uten positiv særbehandling av kvinner over 25 år i fase 2.

Ønsket å etterleve myndighetenes signaler

Inndelingen i kjønn er altså en praktisk tilnærming for å etterleve helsemyndighetenes signaler; en praktisk tilnærming som ikke minst ble nødvendig grunnet tidspress: Kulturdepartementet ga Norges idrettsforbund (NIF) kun én dag på å utforme de tre innføringsfasene for utvidet breddeidrett. Norges Kampsportforbund anså også at det var viktig å ta med i vurderingen at menn over 50 år var overrepresentert på smitterisiko på det tidspunktet kriteriene ble utarbeidet.

Signalene fra helsemyndighetene er per i dag at fase 2 og 3 vil bli slått sammen og åpnet for samtidig, uten at dato for dette er fastslått. Trolig vil inndelingen i kjønn dermed ikke få praktiske konsekvenser for våre medlemmer.

Norges Kampsportforbund har stor forståelse for frustrasjonen hos våre medlemmer. Allikevel anser vi det som nødvendig å ta enkelte utradisjonelle grep for å sikre at man som organisasjon kommer seg igjennom en svært krevende periode på best mulig vis. Positiv særbehandling bidrar til dette, samtidig som vi forhåpentligvis tilrettelegger for at vi tar vare på vår relativt sett lave kvinneandel og muligheten for å få flere kvinner inn i ledende verv i organisasjonen.

PS! Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å holde seg oppdatert på vår samleside om korona-situasjonen.