NM-reglement

Reglement og retningslinjer ved Norgesmesterskap

Oppdatert 01.01.2022

Innholdsfortegnelse

 1. Ansvarsfordeling Forbundsstyret/Seksjonsstyrene og gyldighetsområde.
 2. Arrangementssted, arrangør og dato for mesterskapene.
 3. Klasseinndeling i Norgesmesterskap.
 4. Startberettigede i Norgesmesterskap.
 5. Forbehold om begrensning i deltakelse.
 6. Medaljer.
 7. Startavgift, straffekontingenter og protestgebyr.
 8. Økonomi
 9. Beredskap og sikkerhet (inkl. medisinsk).
 10. NKFs representanter.
 11. Påmelding og informasjon.
 12. Kvalifikasjonskrav for kongepokal og NM innen NKFs konkurransegrener.
 13. Klarering og godkjenning av deltagere.
 14. Elektroniske hjelpemidler, internett og lydanlegg.
 15. Tidsskjema/trekningslister.
 16. Resultater.
 17. Endringer.

 

 1. Ansvarsfordeling – Forbundsstyret/seksjonsstyrene og gyldighetsområde
 • Norges Kampsportforbund (NKF) v/forbundsstyret er arrangør av samtlige norske mesterskap i sine kampsporter. NKFs seksjonsstyrer bestemmer i hvilke øvelser/grener det skal arrangeres mesterskap, og i hvilke hver øvelse/gren skal arrangeres.
 • NKFs Seksjonsstyrer kan overlate det tekniske arrangøransvar til et av sine medlemslag, eller sammenslutninger av disse.
 • Regler og retningslinjer vedr. kvalifisering til, avvikling og gjennomføring av norske mesterskap fastsettes av seksjonsstyret.
 • Disse regler og retningslinjer gjelder i alle NKFs offisielle norske mesterskap
 • Alle som ønsker å melde på deltakere i Norgesmesterskapene plikter å sette seg inn i dette reglementet.
 1. Arrangementssted, arrangør og dato for mesterskapene
 • Seksjonsstyrene innstiller tekniske arrangører for Norgesmesterskapene to – 2 – kalenderår frem, og fastsetter datoer. NM-arrangørene blir fortrinnsvis valgt på seksjonsmøtet under forbundstinget.
 • Arrangørklubber av Norgesmesterskap skal være sertifisert som Rent Idrettslag på søketidspunktet ev. senest innen avholdelse av arrangementet.
 • Seksjonsstyrene skal ved valg av arrangementssted ta hensyn til at anlegget tilfredsstiller krav iht. veileder for kampidrettsanlegg.
 • Seksjonsstyrene vedtar hvor mange dager mesterskapet skal arrangeres over og fastsetter dagsprogram. Et Norgesmesterskap skal dog ikke arrangeres over mer enn tre konkurransedager.
 1. Klasseinndeling i Norgesmesterskap
 • Klasseinndeling i Norgesmesterskapene følger gjeldende nasjonale regler.
 • Det kan også arrangeres åpne klasser og klasser for barn såfremt dette ikke kategoriseres som et Norgesmesterskap og heller ikke kårer Norgesmestere. Klasser for barn innunder et Norgesmesterskap skal følge barneidrettsbestemmelsene.
 1. Startberettigede i Norgesmesterskap
 • Utøvere som er medlemmer av klubber tilsluttet NKF og er norsk statsborger eller har vært bosatt i landet de siste 12 måneder kan delta i Norgesmesterskap.
 • Startbok skal framvises for de som konkurrerer i fullkontakt hvor det er tillatt å vinne på knockout iht. Fellesbestemmelsenes pkt. 3.4.
 1. Forbehold om begrensning i deltakelse.
 • I alle mesterskap hvor det ikke er kvalifiseringskrav for påmelding, gjelder generelt forbehold om begrensning av deltakelse.
 1. Medaljer
 • Ved alle mesterskap utdeles NKFs mesterskapsmedalje til vinneren og sølv- og bronsemedalje ihht. den aktuelle idrettens regelverk.
 • NKF er ansvarlig for utforming og levering av NM-medaljer.
 1. Startavgift, straffekontingenter og protestgebyr
 • Seksjonsstyret fastsetter startavgift for NM-øvelsene hvert år.
 • Dersom det er kapasitetsmuligheter for arrangør, kan etteranmeldinger godtas mot dobbel startavgift per øvelse.
 • Protestgebyret i norske mesterskap er kr. 500,-. Om protesten tas til følge refunderes protestgebyret. Protestgebyr faktureres klubben i etterkant dersom protesten ikke tas til følge.
 1. Økonomi
 • Det opprettes en kontrakt mellom teknisk arrangør og NKF med følgende innhold:
  Deltagelse fra NKF som er nødvendig for arrangementet (TD og administrasjonens arrangementskontakt) betales av NKF. Dette gjelder også i forberedelsesfasen.
 • I kontrakten kan det avtales et tilskudd fra seksjonen til arrangørklubben for å dekke nødvendige kostnader ifm. arrangementet.
 1. Beredskap og sikkerhet (inkl. medisinsk)
 • Arrangørklubben skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse av arrangementet og vurdere tiltak ihht. NKFs veileder for medisinsk beredskap ved arrangementer. Den medisinske beredskapen ved arrangementet skal godkjennes av TD og NKFs administrasjonskontakt,
 • Det anbefales en lege tilstede ved alle mesterskap. I mesterskap har legen en rolle ved akutte skade- og sykdomstilfeller. Stevnets lege/medisinsk personell skal ha en gjennomgang av regelverk med dommerleder før stevnet.
 • Arrangøren skal oppnevne en sikkerhetsansvarlig for arrangementet. Sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å planlegge, gjennomgå og etterse at alle sikkerhetsprosedyrer blir fulgt, så vel ovenfor publikum, arrangører og utøvere under hele arrangementet, inkludert oppvarming.
 1. NKFs representanter
 • Til alle norske mesterskap oppnevner seksjonsstyret en teknisk delegat (TD). NKFs administrasjon oppnevner en administrativ kontakt. TD og adm.kontakten skal bistå arrangøren på vegne av NKF både under forberedelser og gjennomføring. Avvik fra disse bestemmelser og retningslinjer kan bare gjøres med samtykke fra TD. TD har det overordnede ansvar for at gjeldende regelverk og bestemmelser følges.
 1. Påmelding og informasjon
 • Påmeldingsfristen i alle norske mesterskap kan settes tidligere enn 14 dager før start. Påmelding som når frem til arrangøren etter påmeldingsfristens utløp, regnes som ikke gyldige. Etteranmelding kan godtas i norske mesterskap mot forhøyet startavgift (se punkt 7.3).
 • Følgende informasjon skal tas inn i innbydelse og annen informasjon av arrangørene i norske mesterskap:
  «Utøvere skal være påmeldt til norske mesterskap i henhold til NKFs NM-reglement punkt 11.1. Påmeldinger som mottas etter påmeldingsfristens utløp regnes som ikke gyldig.»
 • Klubben er ansvarlig for påmelding av utøvere i henhold til påmeldingsfrist. Påmelding er bindende. Klubben skal påse at påmelding er riktig utfylt og at utøverne påmeldes i riktig(e) klasse(r). Eventuelle feil kan rettes opp før trekning.
  Dersom det er tekniske problemer som gjør at påmelding ikke kan fullføres, må stevneansvarlig kontaktes umiddelbart på e-post eller telefon før påmeldingsfristen går ut.
  Arrangøren kan tillate påmelding med elektronisk post, men dette skal i så fall være annonsert eller avtalt mellom arrangør og påmelder. Arrangøren bør legge ut link til online påmeldingssystem. En ugyldig påmelding skal returneres fra arrangøren til påmelder snarest mulig. Arrangøren skal sende bekreftelse på mottatt påmelding.
 • Kommunikasjonen mellom arrangør, forbund og påmeldte klubber etter at påmeldingen er sendt, bør om mulig foregå som elektronisk post. En e-postadresse må derfor oppgis på påmeldingen. Arrangøren har ikke ansvar for om meldinger ikke kommer tidsnok til påmeldende lag som følge av eventuell feil i e-postadresse eller posttid.
 • Ledere, trenere og coacher skal påmeldes samtidig med utøverne dersom man vil kreve adgangskort og informasjon til disse. Påmelding av disse skjer via SportData. Arrangøren kan begrense antallet etter følgende regler: Enhver klubb har rett til en trener og en leder dersom utøvere er påmeldt.
 1. Kvalifikasjonskrav for kongepokal og NM innen NKFs konkurransegrener
 • Det settes krav til gjennomføringsevne ved å kunne vise til oppfyllelse av overnevnte kriterier.
 • Det er NKFs ansvar å påse at NIFs bestemmelser om utdeling av kongepokalen følges, jf.  https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
 • Forbundsstyret beslutter hvert år hvilke(n) seksjon(er) som skal motta kongepokal(er).
 • I stevneinnbydelsen til Norgesmesterskapene skal det gjøres kjent at det konkurreres om kongepokalen og hvilke regler NKF har for utdeling av denne.
 • Utøvere som er medlemmer av klubber tilsluttet Norges Kampsportforbund og er norsk statsborger eller har vært bosatt i landet de siste 12 måneder er aktuell for å vinne Kongepokalen.
 • Norgesmesterskapene må tilrettelegges slik at at alle utøvere innen Kampsportforbundet kan delta mot at de følger de enkelte nasjonalt godkjente konkurranseregler.
 • Vinneren av Kongepokalen må være Norgesmester i minst én klasse i det aktuelle mesterskapet og kan være den beste utøveren i kombinasjonen av de ulike konkurransegrener innen kampsporten.
 • Kongepokalen tildeles den utøver som etter tildelingsjuryens vurdering er stevnets totalt sett beste utøver.
 • Det skal være minst 15 deltakere i hver konkurransegren (eks. 15 deltakere i kumite/kamp og 15 deltakere innen kata/mønster). Kvinner og menn regnes hver for seg. Det er ikke nødvendig med 15 deltakere i en og samme vektklasse/gradklasse. Man regnes som deltaker etter innveiing og/eller registrering.
 • Kongepokalen deles ut i de individuelle seniorklassene i Norgesmesterskap.
 • Kongepokalen kan ikke deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet.
 • Kongepokalene skal gå på rundgang innenfor følgende idretter/konkurransegrener:
  • Sportskarate: Senior kumite eller kata, for kvinner og herrer
  • Karate shotokan: Senior dan kumite eller kata, for kvinner og herrer
  • Karate fullkontakt: Fullkontakt senior, for kvinner og herrer
  • Kendo: Åpen klasse (både kvinner og herrer deltar)
  • Taekwon-do ITF: Senior dan kamp eller mønster, for kvinner og herrer
  • Jujutsu: Senior fighting
  • Wushu: Senior taolu eller sanda, for kvinner og herrer
  • Taekwondo WT: Senior A kamp eller mønster klasse I + II, for kvinner og herrer
 • Tildelingsjuryen består av inntil 5 medlemmer: Sportssjef i NKF (juryleder), overdommer og 3 medlemmer foreslått av seksjonsstyret (f.eks.: styreleder, landslagstrener, leder av fagkomité etc.). Representant fra seksjonsstyret leder juryen ved sportssjefens fravær. Seksjonsstyret kan selv regulere i.f.t. deltakelse fra konkurransegrener i juryen. Juryen skal begrunne avgjørelsen ved tildeling.
 • Juryen skal i størst mulig grad enes om en felles kandidat (to kandidater, en fra hvert kjønn dersom det deles ut to Kongepokaler). Hvis dette ikke er mulig, skal tildelingen skje ved alminnelig flertallsavstemming blant juryens medlemmer.
 • NIFs Lov § 2-8 om habilitet gjelder for medlemmene i juryen. Jurymedlemmene skal gjøre seg godt kjent med NIFs retningslinjer for kongepokalutdeling, samt herværende tilleggsbestemmelser.
 • Dersom seksjonens Norgesmesterskap ikke kvalifiserer for utdeling av Kongepokal etter gjeldende regler må dette meddeles til administrasjonen så tidlig som mulig i forkant av stevnet. Pokalen som blir til overs vil da automatisk fordeles til neste seksjon etter vedtatt rulleringsplan.
 • NKFs administrasjon skal holde kontroll med rulleringsplanen og videre fordeling av kongepokaler som ikke blir utdelt.
 • Regler om fordeling av Kongepokalen skal evalueres hvert år og evt. endringsforslag/tillegg fremlegges for forbundsstyret med seksjoner.
 1. Klarering og godkjenning av deltagere
 • Arrangøren skal så snart som mulig sette opp en liste over samtlige påmeldte i mesterskapet, og hvilke øvelser de er påmeldt i, og umiddelbart oversende et eksemplar av listen til NKF. NKF skal undersøke hvorvidt de påmeldte oppfyller de krav som er satt. Det skal gis beskjed tilbake til påmelder dersom en påmeldt blir underkjent av disse grunner. Til slik tilbakemelding kan arrangøren velge å bruke elektronisk post. Arrangøren er ikke ansvarlig for at slik informasjon kommer frem i tide med mindre en gyldig elektronisk postadresse er oppgitt. Starttillatelse må ikke gis til en slik påmeldt utøver, før vedkommende kan dokumentere at han/hun oppfyller de oppsatte krav. TD/Administrasjonen har ansvar for gjennomføringen av dette punkt.
 1. Elektroniske hjelpemidler, internett og lydanlegg
 • Arrangør av Norgesmesterskap forplikter seg til å ta imot påmelding, gjennomføre trekning, sette opp tidsskjema, gjennomføre selve stevnet, og publisere resultater gjennom NKFs aktivitetssystem SportData
 • Arrangør av Norgesmesterskap skal opprette egne internettsider for mesterskapet. Sidene skal inneholde all kontakt- og påmeldingsinformasjon og alle opplysninger som er relevant for innkvartering. På disse sidene skal tidsskjema bekjentgjøres og deltakerlisten offentliggjøres. Resultatene skal oppdateres fortløpende. NKF skal også tilsendes alle disse opplysningene og vil offentliggjøre det samme fra sine sider.
 • Arrangementsstedet skal være utstyrt med et lydanlegg som er tilstrekkelig til at alle relevante områder for deltakere, funksjonærer og publikum kan få all nødvendig informasjon om de konkurranser som skal foregå og hva som skjer under konkurransen. Lydanlegget må testes ut nøye på forhånd, slik at man har tilstrekkelig med lyd over alt, at eventuelle trådløse mikrofoner har dekning der det er relevant og at alt utstyret vil fungere når alt brukes samtidig.
 • I alle mesterskap bør man på forhånd legge en nøye regiplan for stevnet. Denne planen bør, foruten selve øvelsen og medaljeutdelingen, omfatte det totale lydbildet, inklusive bruk av lydeffekter, presentasjoner av øvelsene og utøverne og hvordan fordelingen bør være mellom personene som gir informasjon over lydanlegget.
 • Ethvert Norgesmesterskap skal streames iht. NKFs avtaler om medierettigheter og distribusjon av live bilder.
 • Utstyr som ikke er nødvendig for gjennomføringen av konkurransen skal ikke tillates på arenaen. Alt utstyr skal være fremskaffet av arrangøren og skal kun relatere seg til den offisielle konkurransen.
 1. Tidsskjema/trekningslister
 • Forslag til øvelsesrekkefølge, tidsskjema og trekningslister settes opp av arrangøren og oversendes til forbundet. Forslaget gås igjennom av mesterskapets TD/administrasjonen og diskuteres med mesterskapets stevneleder som er en selvfølgelig diskusjonspartner i den resterende prosessen. TD godkjenner endelige tidsskjema og trekningslister.
 • Tidsskjemaet bør være klart i så god tid at det kan sendes ut til de påmeldte lag. Når tidsskjemaet er bekjentgjort eller sendt ut, kan skjemaet ikke forandres.
 • Det må foreligge bare én versjon av tidsskjemaet. Det må ikke trykkes eller bekjentgjøres før det er endelig godkjent av teknisk arrangør og TD/administrasjonen.
 1. Resultater
 • Dersom mesterskapet er lagt inn i et annet arrangement, skal det utarbeides egen resultatliste for Norgesmesterskap. Denne skal kun inneholde deltakere som er startberettiget i et Norgesmesterskap
 • Resultatlistene fra mesterskap skal inneholde utøverne i nummerert plasseringsrekkefølge i alle øvelser så langt det er mulig.
 • Resultatlister skal være tilgjengelig kort tid etter stevneslutt, og senest 24 timer etter.
 • Det bør lages en resultatliste for hver arrangementsdag, for raskere publisering i media.
 • Resultatlister skal være tilgjengelig på internett. Under de større mesterskapene bør resultatene løpende publiseres under arrangementet.
 • Det er også arrangørens plikt å sørge for at nasjonal og lokal presse får tilsendt resultatene.
  Arrangør kontakter NKFs kommunikasjonsansvarlig i god tid før mesterskapet for å samarbeide om en helhetlig plan for informasjon til presse.
 1. Endringer
 • Når endringer blir gjort i internasjonale bestemmelser, som har betydning for dette reglement og når vedtak blir gjort på forbundstinget som berører punkter i dette reglement, må dette forandres tilsvarende.
 • Øvrige endringer kan gjøres av forbundsstyret og NKFs administrasjon.
 • Endringer bør skje så tidlig at de kan bli godkjent før første mesterskap som berøres, skal arrangeres.