Klubbtilskudd WT 2019

Viktig informasjon vedrørende klubbtilskudd

Denne søknadsordningen er åpen for klubber tilhørende WT-seksjonen etter prioritering i deres budsjett av ordinær medlemsinntekt.

Krav til søkere/søknader

  • Kun medlemsklubber tilhørende WT-seksjonen er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.
  • Søkerklubb må ha sitt medlemsforhold til Kampsportforbundet og NIF i orden.
  • Etter vedtak 20 i forbundsstyrets sak FS45/18 kan man kun søke tilskudd når det samtidig kan vises til gjennomført klubbutviklingstiltak, trenerutviklingstiltak og/eller dommerkurs. Tiltaket må ha skjedd i regi av idrettsforbundet, idrettskretsen, kampsportforbundet eller internasjonalt særforbund hvor NKF er medlem. Eksempelvis start- og/eller oppfølgingsmøte, delkurs innen trenerløypa/NIF-godkjent stilartstrenerkurs og/eller dommerkurs i regi seksjon/internasjonalt særforbund. Tiltaket trenger ikke stå i relasjon til søknaden. Man kan bruke kursbevis fra en trener med gjennomført trenerkurs i riktig tidsrom og eksempelvis søke om verditiltak i denne runden. Det må dokumenteres gjennomførte og beståtte tiltak innenfor to år før søknadsfrist. Søknad 03.11.2019 krever altså tiltak gjennomført etter 03.11.2017. Kvittering på betalt kurs er ikke bevis på oppnådd kompetanse.
  • Søknaden må kunne behovsprøves på søknadstidspunkt og i samsvar med rapportering av søknad der det søkes i forkant av tiltak. Det vil bl.a. si at det ikke gis tilskudd til tiltak med inntjening, eller antatt svak budsjettering.
  • Søknadens beskrivelse av tiltaket må samsvare med valgt tiltakstype. Eksempelvis er det historisk levert søknader med beskrivelse av treningsleir, og tiltakstype rekruttering eller kompetanseheving for å tilpasse seg en prioritering i seksjonen eller høyest mulig beløp. Søknader med beskrivelse av tiltaket fravikende fra tiltakstype blir avvist.
  • Ved bruk av feltet «Annen inntekt/utgift» i budsjett/regnskap i søknad må detaljert og spesifisert budsjett vedlegges søknaden for ytterligere beskrivelse og helhetlig bilde av hva det søkes om.

Søknadsrammer

 • Budsjett for klubbtilskudd 2019 er kr. 80 000,-
 • En klubb kan maksimalt søke om tre tiltak og motta kr. 20 000,- per søknadsrunde.
 • Det garanteres ikke for noen tilsagn. Maksimalt beløp per tiltak og totalt per klubb bør ikke forventes som tilskuddsbeløp.

Behandling av søknader

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Vedtak om tildeling fattes ved fullstendig godkjenning/avvisning av administrasjonens innstilling. Administrasjonens ansvarlig for innstillingen er upartisk og har ikke medlemskap i medlemsklubb.

Det kan gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger, men seksjonen prioriterer tilskudd til tiltak som innebærer aktivitet.

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Det kan søkes både forskuddsvis og etterskuddsvis for inneværende og neste kalenderår.

Søknadsfrist Svar på søknad Frist for rapportering
3. November 2. Desember 1. Oktober påfølgende år

Søknadsskjema

Du vil få en automatisk generert kvittering på epost når skjema er riktig innsendt. Ta kontakt med administrasjonen dersom du ikke mottar en kvittering.

There was a problem with your submission. Please review the fields below.

  Relaterte linker

  Tildeling 2017