KS 2.0 Høringsnotat: Internasjonalt arbeid i NKF

Innledning

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan seksjonene skal kunne representere sine grener nasjonalt og internasjonalt innenfor rammen av NKF.

I dag er representasjonen i første rekke varetatt av forbundsstyret ved forbundspresidenten og presidentskapet støttet av internasjonalt utvalg. I denne høringen legges det frem et alternativt forslag til hvordan nasjonal og internasjonal representasjon kan løses i NKF, og NKFs medlemsklubber inviteres med dette til en bred høring for å kartlegge om dette er en modell klubbene kan støtte opp under.

Forbundstingets vedtak

Forbundstinget 2022 vedtok at den internasjonale representasjonen i første rekke skal ivaretas av seksjonene. Den relevante delen av Forbundstingets vedtak hva gjelder internasjonal representasjon lyder slik:

“Den internasjonale representasjonen av NKFs særidretter skal i første rekke ivaretas av de valgte representantene i seksjonene, grenkomiteene eller særidretten, og skal understøttes av forbundsstyret og administrasjonen iht. de krav og forventninger de internasjonale organisasjonene stiller til NKF. NKF skal aktivt og i samarbeid med særidrettene, søke internasjonale posisjoner slik at NKF kan være med å påvirke utviklingen av idrettene vi representerer.”

Forbundstingets vedtak omtaler ikke nasjonal representasjon direkte, men Kampsport 2.0-prosjektet har tolket tinget dithen at dette også gjelder hvordan seksjonene og de grener seksjonene organiseres, representeres nasjonalt

 

Høringsnotat

Høringsnotat, Internasjonalt arbeid

 

Spørsmål som ønskes besvart

1) Om eksisterende vedlegg 9 i organisasjonsnormene sees opp det nye forslaget:

  • Sikrer den nye teksten i tilstrekkelige grad seksjonene rett til å representere egne grener internasjonalt? .
  • Sikrer den nye teksten i tilstrekkelig grad seksjonenes innflytelse i utforming av egne greners internasjonale strategi? .
  • Hvilke endringer, om noen, bør gjøres i forslaget for å ytterligere sikre seksjonenes innflytelse over egen internasjonale representasjon?

2) I tillegg til endring i organisasjonsnormenes vedlegg som beskriver internasjonalt arbeid, foreslås det å endre organisasjonsnormene som beskriver forbundsstyrets oppgaver og seksjonsstyrenes mandat.

  • Sikrer presiseringene i den endrede teksten i hhv. “Forbundsstyrets oppgaver” og “Vedlegg 2: Standard mandat for seksjonsstyrer” seksjonenes adgang til å representere egne grener nasjonalt og internasjonalt samtidig som forbundsstyrets totalansvar ivaretas?
  • Hvilke endringer, om noen, bør gjøres i forslaget eller nevnte mandater for å sikre seksjonenes representasjonsrett.

3) Om man mener at foreslåtte endringer ikke svarer ut forbundstingets bestilling: Hvordan burde nasjonalt og internasjonalt arbeid i NKF organiseres og styres slik at seksjonenes rettigheter styrkes? Om dette spørsmålet besvares, er det forventet at svaret er utfyllende, komplett og mulig å gjennomføre innenfor NKF som organisasjon.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for internasjonalt arbeid.