Varslingssak avsluttet  

Publisert 14.09.2020

I april i år oversendte forbundsstyret i Norges Kampsportforbund en varslingssak til NIF. Saken gjaldt forhold i forbundet, og førte i sommer til flere oppslag i mediene. Norges Kampsportforbund ønsker derfor å informere alle om at NIFs lovavdeling nå har behandlet saken, og ikke funnet grunnlag for påstandene om feil fra forbundets side. 

Forbundsstyret mottok varslingssaken tidligere i år, og fattet i april følgende enstemmige vedtak 68:

Forbundsstyret vurderer de innkomne saker fra Bærum kampsport klubb som et varsel om kritikkverdige forhold i NKF v/administrasjonen. Varselet er tatt alvorlig av NKF og det er håndtert i henhold til gjeldende varslingsrutiner. Det er foretatt nødvendige undersøkelser, og både varsler og administrasjonen har fått anledning til å legge fram sitt syn på saken. Basert på fremlagt dokumentasjon fra begge parter, kan forbundsstyret ikke se at det foreligger kritikkverdige forhold ved administrasjonens håndtering av disse sakene. Forbundsstyret vedtar likevel at varslet oversendes NIF for behandling.

Ikke faktiske grunnlag

NIF fikk deretter oversendt saken, og har de siste månedene hatt den til behandling.

Norges Kampsportforbund mottok følgende svar i saken i epost fra NIFs lovavdeling av 9. september

NIF viser til e-post fra forbundets generalsekretær 27. april 2020, der det fremgår at forbundsstyret har fattet vedtak om at det ønsker at NIF tar opp til behandling en varslingssak som gjelder forhold i forbundet. Forbundet har selv behandlet varslingssaken iht. sine rutiner og konkludert med at det ikke foreligger kritikkverdige forhold.

NIF anser varslingssaken som ferdig behandlet gjennom forbundets vedtak, og har kun vurdert anførslene om at det skal ha blitt gjort feil fra forbundets side i forbindelse med utbetaling av utøverstipend og midler gitt fra NIF v/ OLT til jenteprosjektet i forbundet.

Basert på de undersøkelser NIF har foretatt som følge av henvendelsen fra forbundet, har NIF ikke funnet faktisk grunnlag for ovennevnte påstander om feil fra forbundets side.

Norges Kampsportforbund er glade for å ha mottatt NIFs konklusjon i saken, og anser den med dette for å være ferdig behandlet.

Emne: