Karate: Informasjon vedrørende internasjonale forpliktelser og medlemskap

Publisert 14.01.2022

Norges Kampsportforbund mottok i november 2021 en henvendelse fra World Karate Federation (WKF) vedrørende våre forpliktelser som medlem. Henvendelsen har de siste månedene blitt behandlet på to forbundsstyremøter.

I forbundsstyret har situasjonen rundt våre forpliktelser ovenfor WKF vært en krevende sak på agendaen de siste månedene. 19. november mottok forbundet en mail fra presidenten i World Karate Federation, WKF, med beskjed om at de var blitt oppmerksomme på at vårt forbund promoterte det de oppfatter som stilartsaktiviteter, hovedsakelig shobu ippon og fullkontakt, opplyser Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

World Karate Federation stilte i sin henvendelse spørsmål ved om Norges Kampsportforbund har evne og vilje til å ivareta de forpliktelsene som følger av vårt medlemskap i WKF, og opplyste at de vurderte å ekskludere kampsportforbundet.

Ønsker å beholde medlemskapet

Norges Kampsportforbund har lovfestet at vi skal være medlem i WKF. En eksklusjon fra WKF er derfor en svært alvorlig sak, som har blitt tatt på største alvor. Forbundsstyret behandlet saken i styremøte 3. og 4. desember. Saken ble vurdert som så alvorlig at det aller meste av dette styremøtet gikk med til å behandle situasjonen i karate-seksjonen i sin helhet.

Protokollen fra forbundsstyremøtet 3.-4. desember kan leses i sin helhet her.

Når det gjelder henvendelsen fra WKF vedtok et enstemmig forbundsstyre at NKF ønsker å beholde sitt medlemskap, og vil ivareta de forpliktelser som følger av dette.

Som det fremgår av protokollen, vedtok et enstemmig styre å svare WKF med følgende:

«Det vises til e-post av 19. november d.å. Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund (NKF) har behandlet innholdet i styremøtet 3. desember som tidligere opplyst. Et enstemmig styre har vedtatt at NKF ønsker å beholde sitt medlemskap i WKF. Vi vil ivareta de forpliktelser som følger av dette. Siden NKF er et fleridrettsforbund vil vi umiddelbart innhente bistand fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for å sikre både karate idretten og de organisasjonsmessige forhold i sin helhet. Vi mener dette vil sikre samsvar med WKF og stiller oss til rådighet dersom noe er uklart eller ytterligere opplysninger ønskes.»

Forbundsstyret avventet å sende det styrevedtatte svaret, ettersom man også ønsket å inkludere en uttalelse fra NIF.

Møte med NIF gjennomført

21. desember mottok forbundet en purring fra WKF, med frist om svar innen 10. januar. Man valgte på bakgrunn av purringen å sende det styrevedtatte svaret 23. desember.

6. januar ble deretter et første møte med NIF gjennomført.

– Vi ble i dette møtet enige om at de skal stille i ytterligere møte med forbundsstyrets arbeidsutvalg, samt ledelsen i karateseksjonen. Møtet har som mål å belyse de formelle sidene av problemstillingene vi som forbund når står ovenfor, samt de faktiske konsekvensene en eventuell eksklusjon vil innebære. Vi er nå i prosess med å beramme dette møtet, opplyser Bigseth.

Vil informere fortløpende

Mandag 10. januar ble et ekstraordinært forbundsstyremøte avholdt. Styret ble innkalt til dette møtet samme dag. Innkallingen kom som følge av at man har fått indikasjoner på at WKF ikke var tilfredse med forbundsstyrets opprinnelige svar. Det ble på dette møtet vedtatt å sende et oppfølgingsskriv til WKF. Protokollen fra dette møtet vil publiseres i løpet av kort tid, og følgende ble sendt til WKF kvelden 10. januar:

Refers to your inquiry of 19 November last year and 21 December, as well as our response to these on 23 December. We confess that the progress of our work takes longer time than what is desirable for WKF. This must not be misunderstood by the fact that we do not take the inquiry very seriously. Our unanimous executive board decision from the previous board meeting emphasizes this: “An unanimous board has decided that the Norwegian Martial Arts Federation, karate, wants to keep its membership in WKF. We will fulfill the obligations that follow from this.”

We would like to inform you that we have started the process and have held meetings both with Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NOC) and internally in the federation. We expect to complete the processes by February / March. We will keep WKF continuously informed about the progression issue.

– Forbundsstyret vil i tiden fremover jobbe for å se hvordan vi best mulig kan organisere oss, slik at vi ivaretar WKF og de forpliktelser som følger av vårt medlemskap hos dem. Samtidig skal vi sikre at vi ikke gjør det mindre attraktivt å være medlem i NKF for andre deler av forbundet, avslutter Bigseth.

Norges Kampsportforbund vil holde våre medlemmer fortløpende informert om utviklingen i denne saken. Alle protokoller fra forbundsstyrets møter publiseres på denne siden.