Forbundsstyrevedtak

Publisert 13.10.2015
Redigert 15.10.2015

Forbundsstyret har vedtatt å frata en kampsporttreners coach- og dommerlisens med umiddelbar virkning. Vedtaket ble fattet enstemmig på forbundsstyremøtet 9.-10. okt.

Vedtaket er gjort etter en helhetlig vurdering og fattet med hjemmel i eksisterende kampreglement. Slik det fremgår av nevnte bestemmelser, oppstilles det særlige krav for å kunne inneha coach- og dommerlisens.

Vi har et tydelig verdigrunnlag, og dette må følges opp i praksis for å bevare vår troverdighet. Alle som oppsøker en kampsport-klubb og/eller stevne skal oppleve trygghet, og vi har et ansvar for både å sikre at vi er en trygg arena og å formidle dette tydelig. Derfor tar vi alle varslingssaker om brudd på våre verdier og utøvernes trygghet på største alvor. Av samme grunn må vi stille høye krav til dem som representerer kampsportforbundet, og med det stille høye krav til dem som får lisens som coacher og dommere.

I denne saken har vi mottatt varslinger av alvorlig art, som vi har tatt på største alvor. Varslingene gjaldt brudd på idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Retningslinjene definerer risikosituasjoner, og er blant annet gitt for å beskytte mindreårige mot situasjoner der det er økt risiko for seksuell trakassering og overgrep. Forbundet er pålagt et særlig ansvar for å sikre etterlevelsen av retningslinjene innenfor sin organisasjon.

Forbundsstyret har hatt en grundig gjennomgang av saken på styremøtet 9. oktober, der varslingens innhold, og trenerens motsvar, ble vurdert opp mot bestemmelsene i kampreglementet.        

Etter forbundsstyrets mening har treneren utvist manglende dømmekraft i flere situasjoner og særlig ved å ha satt seg i risikosituasjoner hvor idrettens retningslinjer er blitt brutt. Vedkommende har ikke den nødvendige tillit til å inneha lisens som coach eller dommer.