Anmeldelse til NKF

Hvordan melde en sak til sanksjonsutvalget?

  • Kun et organisasjonsledd v/styret innen NKF (klubb, særkrets/region eller NKF) kan kreve at en sak blir behandlet av sanksjonsutvalget.
  • Det må da sendes inn en anmeldelse, med beskrivelse av saken og informasjon om hvilken klubb/person det gjelder. Det må vedlegges dokumentasjon på at styret har vedtatt å anmelde forholdet, samt de bevis organisasjonsleddet vil påberope i saken.
  • Sanksjonsutvalget skal først vurdere om det har myndighet til å behandle saken, det vil si om saken omfattes av sanksjonsreglementets § 1.
  • Dersom Sanksjonsutvalget har myndighet til å behandle saken, skal anmeldelsen så snart som mulig sendes til den som er anmeldt.
  • Den anmeldte skal gis en frist på 21 dager med å komme med sine bemerkninger til anmeldelsen. Den anmeldte må selv fremlegge de bevis vedkommende vil påberope i saken. Den anmeldte skal bli gjort oppmerksom på at saken kan bli avgjort kun på grunnlag av anmeldelsen dersom svar ikke inngis innen fastsatt frist.
  • Enhver sak skal avgjøres med bakgrunn i gjeldende saksbehandlingsregler.
  • Eventuelle inhabile medlemmer skal fratre saken umiddelbart.
  • Avgjørelser skal begrunnes.

Du kan melde sak til utvalget gjennom skjemaet nedenfor:

Skjema sanksjon

Anmeldelse til sanksjonsutvalget evt. anke til ankeutvalget.

  • Accepted file types: xls, xlsx, xlsm, xlsb, pdf, ods, Max. file size: 128 MB.