Konsepter og krav

Kampidrett inkluderer et mangfold av idretter og nivåer. Det finnes tilbud for både de som ønsker å gå konkurranser i kamp eller mønster, samt de som ønsker å drive mosjon og selvutvikling. Idrettenes egenart tillater mange ulike utøvere med ulike ambisjoner å trene side om side.

Et dedikert anlegg for kampidrett, om det er eget rom, sal, anneks eller arena, som ikke er i sambruk med andre aktiviteter, er ønsket av idretten. Dedikerte kampidrettsanlegg vil gi mulighet for permanente matter og kampområder, og minimere tidsbruk på henting og lagring, som fører til mer aktivitet for utøverne. Videre vil det være enklere å sikre at barfotsoner respekteres.

Mange klubber ønsker ofte å dekorere treningslokalene sine med ulike elementer, som for eksempel flagg fra det landet der idretter har sin opprinnelse, ulike treningsvåpen og annet utstyr. Det er med til å skape en kulturell tilhørighet til idretten som mange klubber opplever som svært viktig. Det bør derfor vurderes i samarbeide med de idrettene som skal bruke annekset eller rommet hvordan tilgangen skal kontrolleres og i hvilket omfang lokalet skal være tilgjengelig til andre aktiviteter.

Som ledd i anleggsarbeidet for kampidrett er det fra idrettens side utviklet to typer anleggskonsept.

Kampidrettsanneks er et mindre tilbygg som enten koples på et eksisterende idrettsbygg eller bygges inn i et anlegg i forbindelse med nyetablering – altså et eget rom til kampidrett. Kampidrettsannekset benytter da en rekke basisfasiliteter fra det eksisterende anlegget, som for eksempel garderober. Annekset vil kunne være et godt innspill i planleggingen av nye, eller ved rehabilitering av eksisterende idrettshaller, da det legger til rette for gode løsninger for kampidrettene samtidig som det ligger gevinster i sambruk av flere basisfunksjoner.

Kampidrettsarena er et større og mer omfattende bygg. Kampidrettsarenaen er en frittstående enhet med egne basisfasiliteter. En kampidrettsarena skal kunne fungere som regions- og/eller nasjonalarena. Dette stiller spesielle krav til kampområdene og til tilskuerkapasitet.

I dette avsnittet beskrives generelle anbefalinger og krav som gjelder alle kampidrettsanlegg, samt de to konseptene. Avslutningsvis beskrives plass og utstyrskrav for enkelte idretter. Beskrivelsen av plasskrav (kampflate) er imidlertid tiltenkt konkurranseaktivitet.

Grunnleggende om utforming og funksjoner

I utgangspunktet er det viktig at utviklingen av et kampidrettsanlegg, om det er ombygging av anlegg, nye tilbygg (anneks) eller et frittstående anlegg, foretas i samarbeid med den eller de idretter som skal benytte anlegget. Kampidrettene er en mangfoldig samling av idretter som hver seg vil ha noen felles behov, men samtidig også andre sprikende behov. Som i all planlegging er behovsvurderinger viktige, og det er viktig å tenke på at kampidrettene omfatter mange forskjellige aktiviteter. Samtidig er det mulig å komme med anbefalinger til minste felles utgangspunkt, som kan være et referansepunkt i starten av planleggingen. Følgende punkter kan fungere som veiledende i forbindelse med prosjektering.

  • Gulvflate til hovedaktivitet på minimum 12 x 24 kvadratmeter (to kampflater)
  • Fri takhøyde på minimum 3 m, men det anbefales 3,5 m over matte. For grener som foregår i ring på podium innebærer dette en takhøyde i rommet på 4 – 4,5 m
  • Selvregulerende ventilasjonsanlegg som reguleres etter CO2 mengden i lokalet

Videre er gulv, lagerplass og oppholdsrom viktige elementer i anlegget, som må tas med i planleggingen. De konkrete behovene er avhengig av aktivitetene som skal utøves i anlegget. Se kapittel «Andre rom og funksjoner i anlegget» for mer informasjon.

  • Gulv som er tilpasset den eller de idretter som skal benytte anlegget
  • Lagerkapasitet tilpasset den eller de idretter som skal benytte anlegget
  • Oppholdsrom/møterom for tilskuere/ledsagere og for klubbmedlemmer