Utviklingsplan for sponsorarbeid

Innledning

Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen markeds- og sponsorarbeidet i Norges Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på langtidsplanene som er vedtatt av idrettstinget og forbundstinget med de overordnete mål som er; «Flere med – lenger og Flere nye medaljer».

Forbundstinget gir retning og rammer for virksomheten, forbundsstyret styrer på overordnet nivå utfra tingvedtatt langtidsplan og -budsjett, generalsekretær og administrasjonen detaljstyrer utfra styrets føringer og vedtak. Seksjoner og komiteer/utvalg skal understøtte forbundsstyrets retning og administrasjonens linje. Tillitsvalgte og ansatte skal i offentlig sammenheng framsnakke forbundet.

Verdier

En åpen og inkluderende kampsport, hvor trygghet, samhold og respekt står sentralt, forutsetter en verdiplattform som er godt kjent og respektert. Barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep samt idrettens holdninger til alkohol og rusmidler er noen av de viktigste preferansene.

Hovedmål 

Norges Kampsportforbund skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene, og skal tufte sin virksomhet på verdiene trygghet, samhold og respekt.

Norges Kampsportforbund vil gjennom sine samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner og det private næringsliv oppnå følgende mål:

 1. Understøtte Kampsportforbundets verdisett og Norges Kampsportforbund som merkevare
 2. Skape økt inntjening for Kampsportforbundet og våre samarbeidspartnere
 3. Gi mer tilfredse medlemmer gjennom gode fordeler fra våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere skal bidra i arbeidet med Kampsportforbundets visjon «Vi skaper mestring»

Utviklingskultur

Markeds- og sponsorarbeidet tar utgangspunkt i norsk idretts organisasjonshjul. Både det indre liv (organisasjon, trener, leder og dommer) og ytre liv (anlegg, aktivitet og arrangement) i medlems-klubbene og sentralt i forbundet må videreutvikles og styrkes for å unngå stagnasjon. Det gjelder å skape og videreutvikle en utviklingskultur på mange nivåer.

Målgrupper

Organisasjoner med like verdier (symbolsk forbindelse)
Kampsportforbundet ønsker å samarbeide med organisasjoner som kjenner seg igjen i våre verdier; trygghet, samhold og respekt. Målsetningen er å skape en assosiasjonsoverlapping basert på mer abstrakte og symbolske aspekter mellom Kampsportforbundet og dens samarbeidspartner, som gjør at organisasjonene og publikum synes at de passer sammen.

Organisasjoner med like attributter (funksjonell forbindelse)
Kampsportforbundet organiserer over 20 ulike kampidretter og ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner som har en innlysende form for sammenheng med kampsport eller idrett generelt. Det kan for eksempel være samsvar mellom fysiske attributter ved samarbeidspartneres produkt og Kampsportforbundets/medlemsklubbenes forbruk.

Ideelle organisasjoner
Samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner gir ingen økt inntjening, men vil gi en økt synlighet i samfunnet og styrke Kampsportforbundets omdømme og merkevare.

Sponsorhierarki
Vi graderer våre samarbeidsavtaler i 3 kategorier for å lettere avstemme krav til gjenytelser i forhold til beløp.

 • Bronsepartner: 25.000, –
 • Sølvpartner: 50.000, –
 • Gullpartner: 100.000, – og oppover

Gullpartnere skal ha bransjeeksklusivitet med mindre noe annet avtales med samarbeidspartneren

Eksklusive sponsorobjekter
I tillegg til samarbeidsavtaler med Norges Kampsportforbund generelt kan vi tilby samarbeidspartnere mulighet til å inngå avtaler for spesifikke objekter.

Dette kan være:

 • Landslag
 • Tittelsponsor til NM og andre arrangementer
 • Enkeltutøvere
 • Andre enkeltstående prosjekter

Beløp og gjenytelser avtales særskilt for objektet.

Gjenytelser
Norges Kampsportforbund har et sett med overordnede gjenytelser:

 • Markedsføring og eksponering av samarbeidspartner i våre egne kanaler (herunder logoeksponering, kampanjer, informasjon, bilder, video etc.):
  • Nyhetsbrev
  • Sosiale medier
  • Nettside
  • E-post til enkeltmedlemmer
  • Logo/annonse i trykksaker
 • Markedsføring og eksponering av samarbeidspartnere på (fysiske) arrangement (herunder logoeksponering i form av banner, standplass/butikk, trykksaker etc.):
  • Stevner
  • Kurs
  • Seminarer
  • Forbundsting
  • Forbundets ledersamling
 • Annen aktivisering av samarbeidsavtale:
  • Foredrag
  • Sponsortreff
  • Gallamiddager/prisutdelinger
  • Logoeksponering på bekledning for utøvere, trenere, foredragsholdere m.m.
  • Logoeksponering på giveaways

Avtalevarighet
Kjennskap og samarbeid mellom partene oppnås best over tid. Avtaler bør derfor ha en varighet på 3 år.

Avtalene skal ha en oppstart 1. januar og en avslutning 31. desember.

Forhandlinger om forlenging av samarbeidsavtalene skal avtalefestes og starte opp senest 1. juli det siste året avtalen er gjeldene (6 måneder før avtales utløp). Alle avtaler skal ha en gjensidig mulighet for oppsigelse på 3 måneder dersom ikke forhandlinger fører frem.

Effektmåling av samarbeidsavtale
Norges Kampsportforbund skal tilby samarbeidspartnere fullt innsyn i effekten av deres sponsorat. Dette kan være rapporter på åpningsrater av nyhetsbrev, visninger i sosiale medier/nettsider, spørreundersøkelser etc. Effektmåling skal diskuteres i samarbeid med alle partnere som en del av årlige evalueringsmøter.

Denne effektmålingen kan også brukes internt og i arbeidet med innhenting av nye samarbeidspartnere.

Etiske retningslinjer
Norges Kampsportforbund skal ikke inngå samarbeidsavtaler med organisasjoner som:

 • Ikke operer i tråd med idrettens regelverk og etiske retningslinjer
 • Benytter barnearbeid eller annen form for uetisk arbeidskraft i sin bedrift
 • Har miljøskadelige formål
 • Har religiøse eller politiske formål som er omstridte