Langtidsplan

Norges Kampsportforbund (NKF)s langtidsplan er et arbeidsverktøy for de styrende organer.

Planen reflekterer de prinsipper og den politikk forbundstinget velger som styrende for hele forbundets virksomhet. Planen bygger direkte på Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal» og ble vedtatt under forbundstinget 06.06.2021.

NKFs plandokumenter: Strategiplan og virksomhetsplan

Vårt planverk er nå delt i to med en strategiplan og en virksomhetsplan. Strategiplanen er den du leser nå og som beskriver de områdene og tiltakene forbundet ønsker å ha et ekstra fokus på de nærmeste seks årene.  Disse områdene er valgt ut fordi vi mener de kan gi forbundet og våre aktiviteter et ekstra løft, eller fordi det er områder som trengs å styrkes.

Virksomhetsplanen beskriver hva som gjøres på årlig basis i NKF. Dette gjelder alminnelig drift og oppgaver som uansett må gjøres. Virksomhetsplanen vil bli revidert før hvert forbundsting, godkjennes av styret og følges opp av administrasjonen.

Virksomhetsidé

En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En virksomhetsidé skal belyse hva som er forbundets primære hensikt, og gjennom dette også sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med.

NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene. NKF skal representere sine medlemmers interesser i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Visjon:

En visjon skal fungere som organisasjonens overbyggende ambisjon. Den skal sette kursen for hva som er viktig og hvilken retning organisasjonen ønsker å bevege seg.

 

Vi skaper vinnere/mestring!

NKF skal skape vinnere/mestring av/for medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse!

Verdier:

NKFs virksomhet skal tuftes på følgende verdier;

* Trygghet         * Samhold         * Respekt      

Utøvere, trenere og ledere innen kampsport har et ansvar for å etterleve NKFs verdier både på og utenfor idrettsarenaen. Hvordan verdiene skal etterleves i praksis fremgår på neste side.

Verdier i praksis

Vi ønsker at våre verdier skal gjenkjennes i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. Derfor har vi utdypet og eksemplifisert hvordan verdiene skal etterleves både når aktiviteten bedrives(aktivitetsverdier) og når man er jobber med klubbdrift eller andre oppgaver i vår organisasjon(organisasjonsverdier).

Trygghet Organisasjons-verdi Trygghet innebærer å ha tilhørighet i et velfungerende og sosialt fellesskap.

Det skal praktiseres nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering i idretten.  Samspillet inne i klubbene og forbundet skal preges av inkludering og toleranse, som igjen fremmer trygghet og tilhørighet. Alle skal bli tatt godt imot, bli sett og hørt. Ingen skal oppleve ubehagelig press eller utnyttelse, eller bli irettesatt på uakseptabel måte.

Aktivitets-verdi Trygghet er å oppleve et godt trenings- og konkurransemiljø.

Trenere med kompetanse skal tilrettelegge for gode treninger med et trygt, inkluderende og sosialt treningsmiljø. All idrettslig aktivitet skal preges av idrettsglede og trivsel som fremmer læring, mestring og utvikling.

Samhold Organisasjons-verdi Samhold er å ha gjensidig forståelse og toleranse med hverandre.

Dette legger grunnlaget for empati og godvilje overfor hverandre, takhøyde for meningsutvekslinger og aksept for demokratiske beslutninger. Godt samhold gir glede og harmoni og medvirker til å samles om felles mål.

Aktivitets-verdi Samhold er å stå opp for hverandre, dele kunnskap og ha et godt samspill.

Dette innebærer at man deler gleder og sorger på idrettsarenaen, oppmuntrer, bryr seg og gir hverandre energi.

Respekt Organisasjons-verdi Respekt vises gjennom aksept for andres kultur, religion og synspunkter.

Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme holdning som vi selv ønsker å bli møtt med. Alle skal ha mulighet til å uttale seg og bli hørt.

Aktivitets-verdi Respekt vises ved å anerkjenne andre utøvere, trenere, dommere og andre som våre likemenn/kvinner.

Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller prestasjon gis i form av en uttalt respekt, f.eks. ved bestått beltegradering, en konkurranseprestasjon eller et personlig valg som foretas. Å unne andre suksess og å heie på hverandre er en måte å vise respekt på.

 

LIVSLANG IDRETT

MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! LIVSLANG IDRETT VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport)
Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer.

 

1.1 Idretten skal stimulere til livslang idrettsglede slik at nye barn, ungdom og voksne rekrutteres, og at flest mulig fortsetter lengst mulig, uavhengig av alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.

 

Vi vil gi et mangfoldig aktivitetstilbud innen kampsport – med og uten konkurranser Vi skal dele gleden ved kampsport slik at flere rekrutteres og flere blir med lenger
1.2 Idretten skal legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

 

Vi skal gi barn og ungdom et velfungerende og utviklende treningstilbud
1.3 Idretten skal ha konkurranseformer som er tilpasset utøvernes alder og ferdighetsnivå, samt tilby flere konkurransefrie idretter. Idretten skal utrede og synliggjøre nye aktivitetstilbud.

 

Vi skal ha et tilpasset konkurransetilbud som stimulerer flere til å delta
Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier.

 

2.1 Idretten skal styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og kompetansetiltak.

 

Vi vil ha kvalifiserte trenere/forbilder i alle medlemsklubber Vi skal ha godkjente/ lisensierte trenere i kampsportklubbene
2.2 Idretten skal etablere rollen som trenerveileder for å understøtte, utvikle og utfordre trenere på alle nivåer.

 

Vi skal ha dyktige og mange nok kurslærere/trener-veiledere til å gi et godt kurstilbud
2.3 Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet.

 

Vi skal sikre at våre trenere ivaretar deltakernes helse og sikkerhet
Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle.

 

3.1 Idretten skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet. Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

 

Vi vil skape et klasseløst og inkluderende kampsport-tilbud Vi skal tilrettelegge for gode sosiale trenings- og konkurransemiljøer som sikrer tilhørighet samt nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering
3.2 Idretten skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett uavhengig av familiens økonomi, kultur eller engasjement.

 

Vi skal tilrettelegge for at alle barn og unge som ønsker det får delta i klubbenes aktivitetstilbud
3.3 Idretten skal ha et utbredt aktivitets- og konkurransetilbud for parautøvere, og øke andelen konkurranser for parautøvere som er integrert i konkurranser for funksjonsfriske. Vi skal tilrettelegge for aktivitets- og konkurranse-tilbud for parautøvere så langt som praktisk mulig

BEDRE IDRETTSLAG

MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! LIVSLANG IDRETT VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport)
Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.

 

1.1 Idretten skal arbeide systematisk og koordinert for at alle styrer i norsk idrett skal få tilbud om opplæring til å ivareta sin funksjon. Idretten skal ha mangfoldig representasjon i styrene.

 

Vi vil ha godt styresett innen kampsport Vi skal tilrettelegge for at tillitsvalgte kan få innsikt i og forståelse av egen organisasjon
1.2. Idretten skal ha systemer for oppfølging av styrearbeid og kompetanseutvikling i idrettslag.

 

Vi skal ha regional oppfølging av styrearbeid og kompetanseutvikling
1.3. Idretten skal forsterke samarbeidet og sikre felles rolleforståelse mellom organisasjonsledd.

 

Vi skal stimulere til samarbeid mellom klubbene og med forbundet sentralt
Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.

 

2.1 Idretten skal utvikle og implementere effektive løsninger som forenkler det å være frivillig og drive idrettslag, blant annet gjennom gode og brukervennlige digitale løsninger.

 

Vi vil at frivilligheten i kampsport bidrar til økonomisk og sportslig verdiskaping for klubbene Vi skal gjøre det enklere å være tillitsvalgt/frivillig
2.2 Idretten skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig.

 

Vi skal se og ta vare på de frivillige ildsjelene
2.3 Idretten skal tilby kompetanseutvikling for frivillige og ansatte for å sikre god kontinuitet i sin organisasjon.

 

Vi skal formidle kurstilbud innen styrearbeid og kompetanseheving
Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

 

3.1 Idretten skal, på alle nivåer, styrke rammebetingelsene.

 

Vi vil ha gode rammevilkår for klubbenes drift og utvikling Vi skal ha likebehandlings-prinsipp for ressurs-fordelingen i forbundet
3.2 Idretten skal sikre at idrettslagene har en forsvarlig og god økonomistyring.

 

Vi skal formidle verktøy og systemer for god økonomi-styring
3.3 Idretten skal ha rolleavklaringer og gode rutiner for hvordan de tillitsvalgte og ansatte skal jobbe sammen.

 

Vi skal ha tydelig rolleavklaring mellom tillitsvalgte og ansatte

BEDRE TOPPIDRETT

MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! LIVSLANG IDRETT VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport)
Idretten vil ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse, – de beste skal bli bedre.

 

1.1 Idretten skal utøve og videreutvikle verdibasert prestasjonskultur på medaljenivå internasjonalt.

 

Vi vil utvide og styrke toppidrettskulturen i forbundet Vi skal ha ambisjoner på internasjonalt toppnivå (EM/VM/OL)
1.2. Idretten skal være ledende på kunnskapsutvikling og anvendelse av teknologi.

 

Vi skal ha landslag som går foran og er ledende på «best practise»
1.3. Idretten skal styrke økonomien for å tiltrekke, utvikle og beholde de beste utøverne, trenerne og lederne i norsk toppidrett over tid.

 

Vi skal kvalifisere for samarbeid med og støtte fra Oympiatoppen og kommersielle partnere
Idretten vil ha flere utøvere og lag i verdenstoppen, – de beste skal bli flere.

 

2.1 Idretten skal ha flere plasseringer 4-12 i internasjonale mesterskap.

 

Vi vil ha flere konkurranse-utøvere i forbundet både på topp og bredde Vi skal tilrettelegge for at flere kan kvalifisere seg til internasjonale mesterskap
2.2 Idretten skal skape større mangfold i norsk toppidrett.

 

Vi skal prioritere taekwondo og karate, men også inkludere de øvrige konkurranseidrettene
2.3 Idretten skal styrke møteplassene for toppidrettstrening.

 

Vi skal samarbeide med regionale toppidrettssentre og skoler samt ha inter-nasjonale utvekslingsavtaler
Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå, – skape utviklings­muligheter for morgendagens toppidrettsutøvere.

 

3.1 Idretten skal utvikle treningskultur og styrke arbeidet med utviklingstrapper.

 

Vi vil ha utviklingsrettede treningsmiljøer frem til sr. nivå Vi skal veilede coacher, trenere og utøvere med bruk av utviklingstrapper
3.2 Idretten skal styrke strukturer, trenersituasjon og kompetanse på klubb- og regionalt nivå.

 

Vi skal tilrettelegge for at konkurranseklubber har og bruker en sportslig plan
3.3 Idretten skal utvikle hele mennesket gjennom å tilrettelegge for toppidrett, utdanning og yrkeskarriere.

 

Vi skal veilede utøvere ift. utdanning og karriere.

BEDRE IDRETTSANLEGG

MÅL FRA IDRETTEN VIL! VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport)
MÅL 1: Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.

MÅL 2: Idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres. Anleggsbruk skal være gratis for barn og unge.

MÅL 3: Idretten vil ta et miljøansvar ved planlegging, bygging og drift av anlegg.

 

Vi vil oppnå styrket spillemiddelfinansiering for aktivitetssaler/kampsport-anlegg Vi skal gi veiledning for anleggsprosesser
Vi skal få flere klubber inn i spillemiddelfinansierte anlegg
Vi skal kvalifisere for programsatsingsmidler og spillemidler til anlegg

FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG

Oversiktsbilde – forbundsstyrets programerklæring