Langtidsplan

Virksomhetsidé:

NKF er til for sine medlemmer* og grener, som har organisert seg sammen og skal ivareta deres felles interesser. NKF skal representere sine medlemmers interesser i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

NKF skal være en veldrevet og åpen organisasjon som stadig søker forbedring og utvikling.

*NKFs medlemmer er idrettslagene som juridiske enheter.

Visjon:

Kampsport for alle!

Vårt mål er at alle som ønsker å drive med kampsport skal finne sin plass og foretrukne aktivitet hos oss, uavhengig av forutsetninger, ferdighetsnivå og bakgrunn. Våre idretter er preget av likestilling, respekt og selvutvikling. Alle skal ha like muligheter til å delta, samt finne mestring og idrettsglede gjennom våre aktiviteter.

Misjon:

Vi skaper idrettsglede og mestring. Gjennom et mangfoldig kampsporttilbud hvor man driver idrett og lærer selvforsvar, bygger vi hele mennesket fysisk, mentalt og sosialt.

Verdier:

Vi står sammen om en mangfoldig idrett som sørger for å gi alle like muligheter, hvor alle medlemmer og grener er like mye verdt.

Verdiene er det som skal kjennetegne NKF, gjennom idrettsaktivitet, kommunikasjon og handlinger. Vårt omdømme skapes av vår kultur og våre handlinger, og verdiene skal definere oss og hvordan vi oppfattes av omverden.

 • Mot

Mot er drivkraften som gjør oss i stand til å møte vanskeligheter, fare, smerte eller usikkerhet uten å la oss overvinne av frykt eller trusler.

Mot er også vilje til å møte utfordringer, ta risiko og holde ut i møte med motgang.

Mot kan vises på mange måter, fra fysisk tapperhet i møte med fare og i idrettsarenaen, til moralsk mot til å stå opp for sin egen tro, meninger og verdier, selv når det er upopulært å gjøre det. I mange kampsport-kulturer regnes mot som en edel og beundringsverdig egenskap.

 

 • Samhold

Samhold er å ha gjensidig forståelse og toleranse med hverandre.

Dette legger grunnlaget for empati og godvilje overfor hverandre, takhøyde for meningsutvekslinger og aksept for demokratiske beslutninger. Godt samhold gir glede og harmoni og medvirker til å samles om felles mål.

Samhold er å stå opp for hverandre, dele kunnskap og ha et godt samspill.

Dette innebærer at man deler gleder og sorger på idrettsarenaen, oppmuntrer, bryr seg og gir hverandre energi. Samhold er å inkludere alle og jobbe for fellesskap og kultur.

 

 • Respekt

Respekt vises gjennom aksept for andres kultur, religion og synspunkter.

Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme holdning som vi selv ønsker å bli møtt med. Alle skal ha mulighet til å uttale seg og bli hørt.

 

Respekt vises ved å anerkjenne andre utøvere, trenere, dommere og andre som våre likemenn/kvinner.

Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller prestasjon gis i form av en uttalt respekt, f.eks. ved bestått beltegradering, en konkurranseprestasjon eller et personlig valg som foretas. Å unne andre suksess og å heie på hverandre er en måte å vise respekt på.

God etikette og profesjonalitet i alt vi foretar oss er en måte å vise respekt for fellesskapet og verdien av å stå sammen.

Ved brudd på forbundets retningslinjer/code of conduct eller annen uanstendig adferd som kan skade forbundets omdømme, medlemmer eller medlemmers utvikling, kan vedkommende ikke representere forbundet.

 

NKF vil! Innsatsområder 2024-2028

1)   Attraktivt og variert idrettstilbud

Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er tilgjengelig og reell for alle, og bidrar til god helse og gode fellesskap. Et attraktivt og variert idrettstilbud underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

 

Vi vil utvikle og styrke kampsporttilbudet, både på trening og i konkurranse, slik at enda flere opplever glede og mestring, og ønsker å være med lenger. Et attraktivt og variert idrettstilbud kjennetegnes av at det satses på kunnskap og kompetanse blant trenere og andre som leder idrettsaktiviteten.

 

NKF vil at:

 1. Vi skal videreutvikle og øke trener- og arrangementskompetansen i idrettslagene.
 2. Vi skal tilby kampidretter med høy kvalitet i både konkurranserettede og konkurransefrie miljøer.
 3. Vi skal tilby konkurranseformer som er tilpasset ulike alders- og ferdighetsnivåer.
 4. Antall ungdom og unge voksne (13-25 år) som driver med kampsport skal øke.
 5. Vi skal ha flere voksne med lengre – antall medlemmer over 25 år skal øke.
 6. Personer med funksjonsnedsettelse (parautøvere) skal ha et aktivitets- og konkurransetilbud i våre grener.

2)   Gode og veldrevne idrettslag

Idrettslagene er selve grunnmuren i NKF. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å rekruttere og beholde flere medlemmer, og for å skape miljøer som med fellesskap møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at også de som ønsker å bli gode, får mulighet til det.

 

Gode og veldrevne idrettslag er samtidig opptatt av å ivareta en ansvarlig ressursbruk som ikke fordyrer aktiviteten unødig eller medfører unødig negativ innvirkning på miljøet.

 

Gode og veldrevne idrettslag er dyktige til å engasjere frivillige, har en inkluderende frivilligkultur hvor alle føler seg velkomne, og som gjør det enkelt og attraktivt å bidra. Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse!

 

NKF vil at:

 1. Våre idrettslag skal være kompetente, sterke og veldrevne.
 2. Det skal etableres retningslinjer for samarbeid mellom frivillig og betalt kompetanse, herunder også samarbeid mellom idrettslag og kommersielle aktører.
 3. Det skal gjennom klubbutvikling gis veiledning og støtte til idrettslagene for å bidra til økt organisatorisk kompetanse og etterlevelse av regler og retningslinjer.
 4. Idrettslagene skal ha nok frivillige til å sikre aktiviteten lokalt og nasjonalt.

3)   Like muligheter

NKF skal sørge for et aktivitetstilbud som er inkluderende, mangfoldig og likestilt. En idrettsorganisasjon for alle, må også sørge for å inkludere alle. NKF vil inkludere alle uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Vi vil arbeide for å rekruttere, beholde og utvikle en medlemsmasse som gjenspeiler hele samfunnet.

 

NKF vil at:

 1. Alle skal kunne delta i våre grener og aktiviteter uavhengig av økonomi.
 2. Parautøvere skal ivaretas på lik linje med andre i alle våre grener.
 3. Mangfoldet i medlemsmassen og samfunnet rundt oss skal gjenspeiles på alle nivåer i organisasjonen.
 4. Det skal tilrettelegges for utvikling og aktivitet i alle våre grener.
 5. Vi skal fremheve idrettslagenes og grenenes flerkulturelle kompetanse, og bidra til kulturell utveksling og utdannelse.

4)   Idrettsanlegg for fremtiden

Anlegg og tilgang til anlegg er en forutsetning for våre aktiviteter, og mangel på dette vil bremse utviklingen og aktivitetstilbudet i idrettslagene våre. NKF ønsker at når det bygges spillemiddelfinansierte anlegg, så skal kampsportrom inkluderes som tillegg til øvrig areal. Dette er en kostnadseffektiv måte å øke anleggstilgangen for kampidrettene på.  Samtidig som det vil bidra til at flere klubber kommer over i offentlig finansierte anlegg og dermed får reduserte kostnader.

Kostanden ved bruk av anlegg skal være så lav som mulig for å kunne holde nede kostnadene for enkeltmedlemmer, uavhengig av anleggets eierform.

NKF vil at:

 1. Flere medlemmer skal inn i spillemiddelfinansierte anlegg.
 2. Vi skal jobbe for dedikerte kampsportrom som tillegg i alle nye fleridrettsanlegg som bygges.
 3. Vi skal jobbe for bevilging av spillemidler til rehabilitering og omregulering av eksisterende bygg til kampsportanlegg.
 4. Vi skal jobbe for at et nasjonalt kampidrettssenter etableres.
 5. Det skal etableres et system for å forenkle samarbeid med kommersielle tilbydere av kampidrettsanlegg.
 6. Våre kampidretter skal være representert i idrettsråd for å sikre tilgang til anlegg og påvirkning i anleggsprosesser i hele landet.

5)   Bedre toppidrett

Bedre toppidrett handler om ambisjoner på høyeste prestasjonsnivå, kvalitet i det daglige treningsarbeidet, utvikling av prestasjonskulturer gjennom gode relasjoner i prestasjonsteamene og å være verdensledende på kompetanse.

 

I NKF handler det også om rammebetingelser og forutsetninger for grener og enkeltutøvere som sikrer forutsigbarhet, og styrker mulighetene til å kunne levere prestasjoner i verdensklasse, uavhengig av hvilken gren du konkurrerer i.

 

NKF vil:

 

 1. Ha utøvere i den absolutte verdensklasse – de beste skal bli bedre.
 2. Ha flere utøvere, og utøvere i flere grener i verdenstoppen – de beste skal bli flere.
 3. Hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå.
 4. Skape samarbeidsarenaer for utøvere og trenere på toppnivå i våre ulike grener.
 5. Ha bedre finansiering av toppidretten utenom tilskuddsmidlene.
 6. Drive toppidrett og talentutvikling på en sunn og verdibasert måte.