Etikk og verdier

Trygg på trening

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge disse uønskede hendelsene i egen klubb.

Ut over høsten 2021 og våren 2022 sette Kampsportforbundet opp kurs for opplæring i dette kurset. Målgruppen er 1 person fra hver klubb som skal ha ansvar for å sikre kontinuitet i kursmaterialet som blir tilsendt og gjennomføres i klubben.

 

Etiske leveregler for norsk idrett

(vedtatt på idrettstinget mai 2021)

«Vårt formål er at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utstatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». … De etiske levereglene gir oss et felles grunnlag som er viktig for å bygge tillit, stolthet og fellesskap, og gir rammer og retning for hele vår virksomhet» (hentet fra saksdokumenter idrettstinget 2021 s. 95-96). De etiske levereglene bygger på NIFs lov og vedtatte regelverk og retningslinjer, og er gjeldende for alle medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Det forventes at også foreldre, samarbeidspartnere og andre som deltar på idrettens arena respekterer disse levereglene. Brudd på idrettens etiske leveregler kan medføre reaksjoner ihht. NIFs lov.

Etisk leveregler for idretten handler om å ivareta menneskene, idrettsaktiviteten og organisasjonen;

  • Menneskene: gjennom en inkluderende og likeverdig idrett, samt en trygg og ærlig idrett
  • Idrettsaktiviteten: gjennom en rettferdig, ren og sunn idrett
  • Organisasjonen: gjennom en demokratisk, åpen og godt styrt idrett

Kampsportforbundet har utarbeidet Retningslinjer for Trygg Kampsport som alle klubber/styrer og trenere må sette seg inn i, og som er i tråd med de etiske levereglene for norsk idrett.

Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Etikk-kurs

Kampsportforbundet har utviklet et Etikk-kurs. Vi anbefaler at klubben setter seg godt inn i innholdet i dette kurset.

 

#STOPP

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Viktige prinsipper for å bekjempe rasisme:

  • Idretten skal ALLTID reagere på rasisme.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme.
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende.
  • Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme  opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

For å tydeliggjøre norsk idretts standpunkt er det opprettet en egen samleside med informasjon, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing m.m.

 

«Idrettsglede for alle» – inkludering

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Norges Kampsportforbund skal sikre idrettsglede for alle, og skape mestring for alle som deltar i vår aktivitet.

Oslo Economics publiserte i 2020 en rapport som heter Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten (utarbeidet for Kulturdepartementet). I undersøkelsen deltok blant annet klubber fra karate, WT Taekwondo og ITF Taekwondo.

 

Sunn Idrett

Sunn Idrett for unge idrettsutøvere er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Målgruppen er utøvere mellom 13-18 år, i tillegg til at de har et stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

 

Varslingskanal

NKF tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser og skape en kultur der det er trygt å si ifra. Gjennom gode rutiner blir varsler og den det blir varslet på ivaretatt gjennom en trygg og sikker prosess.

Her finner du informasjon om hvordan du varsler og rutiner for du håndtering av et varsel.