Klubbtilskudd 2022 søknad

Våren 2021 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt. Om din klubb ønsker å søke tilskudd gjennom ordningen minner vi om at fristen for 2022 er 20. november.

En million kroner i potten

I de vedtatte budsjettene for 2021 og 2022 er det til sammen avsatt én million kroner på en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål, herunder forebygger frafall og stimulerer til rekruttering (med mulig kalkulert/dokumentert vekst i medlemsmassen); 

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt 
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak 
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene, eks. tilbake til idretten) 
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt 
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber 
 • Økonomisk tap/fordringer (tap av medlemmer, ekstraordinære utgifter) – reduksjon i medlemsmasse og tapte inntekter må dokumenteres

Søknadsvilkår: 

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført i løpet av de siste to årene (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift (unntatt «Ekstraordinært tilskudd ifm covid-19»).
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen, og begrenses oppad til totalt kr. 50.000 per klubb, per søknadsrunde.
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden.
 • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om.
 • Maksimalt 2 ulike søknader per klubb per år, med til sammen maksimalt kr. 50.000 per klubb uansett antall søknader. Leverte søknader etter 2. søknad per runde avvises automatisk.
 • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå. Ved store tiltak, eller tiltak som må løpe over lenger tid kan det søkes automatisk innvilget forlengelse på inntil 2 år ved rapporteringsfristen.
 • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert. Gjelder også ved tiltak med forlenget frist.
 • Prosjekter med samarbeid mellom klubber sees som et enkelt tiltak, og én søknad. Det gis ikke tilskudd til flere klubber for samme tiltak.

Søknader som ikke følger ovenforstående vilkår avvises automatisk uten varsel. Det gis ikke tilbakemeldinger på grunnlag for avviste søknader. Ta kontakt med administrasjonen før innsending dersom du er usikker. Se egen ordning for anleggsrelaterte tilskudd og spillemidler til utstyr.

Søknadsskjema klubbtilskudd

Opps, fant ikke skjemaet.