Klubbtilskudd 2021 søknad

Våren 2021 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt. Søknadsskjema er nå åpnet, og frist for å søke er 1. desember. Du finner skjema nederst på siden.

På styremøtet i oktober 2021 ble søknads- og rapporteringsskjema for tilskuddsordningen gjennomgått, og forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Innstillingen på tilskuddsordningen godkjennes og styret vedtar ny 2. runde i år med søknadsfrist 1. desember.

En million kroner i potten

I de vedtatte budsjettene for 2021 og 2022 er det til sammen avsatt én million kroner på en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål, herunder forebygger frafall og stimulerer til rekruttering (med mulig kalkulert/dokumentert vekst i medlemsmassen); 

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt 
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak 
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene, eks. tilbake til idretten) 
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt 
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber 
 • Økonomisk tap/fordringer (tap av medlemmer, ekstraordinære utgifter) – reduksjon i medlemsmasse og tapte inntekter må dokumenteres

Søknadsvilkår: 

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift (unntatt «Ekstraordinært tilskudd ifm covid-19»).
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen, og begrenses oppad til totalt kr. 50.000 per klubb, per søknadsrunde.
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden.
 • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om.
 • Maksimalt 2 ulike søknader per klubb per år, med til sammen maksimalt kr. 50.000 per klubb uansett antall søknader. Leverte søknader etter 2. søknad per runde avvises automatisk.
 • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå. Ved store tiltak, eller tiltak som må løpe over lenger tid kan det søkes automatisk innvilget forlengelse på inntil 2 år ved rapporteringsfristen.
 • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert. Gjelder også ved tiltak med forlenget frist.
 • Prosjekter med samarbeid mellom klubber sees som et enkelt tiltak, og én søknad. Det gis ikke tilskudd til flere klubber for samme tiltak.

Søknader som ikke følger ovenforstående vilkår avvises automatisk uten varsel. Det gis ikke tilbakemeldinger på grunnlag for avviste søknader. Ta kontakt med administrasjonen før innsending dersom du er usikker. Se egen ordning for anleggsrelaterte tilskudd og spillemidler til utstyr.

Søknadsskjema klubbtilskudd

Felles klubbtilskudd søknad

 • Som registrert hos Norges idrettsforbund ved https://sa.nif.no/
 • Må ha funksjon i klubben registrert hos Norges idrettsforbund.
 • Organisasjonsnummeret til klubben finner du på https://brreg.no
 • Hvor/hvordan skal tiltaket gjennomføres?
 • Forventet resultat

 • Opplasting av filer

 • Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, jpg, png, doc, docx, odt, xls, xlsx, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
   Her MÅ du laste opp bekreftelse på at "Bedre klubb" del 1 og 2, samt "Rent Idrettslag" fra søknadsvilkårene er oppfylt. Mangel på dokumentasjon, og evt. opplasting av filer som ikke bekrefter vilkårene medfører automatisk avvist søknad.
  • Dra og slipp filer her, eller
   Accepted file types: pdf, jpg, png, doc, docx, odt, xls, xlsx, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
    Her kan du laste opp andre relevante filer som detaljert budsjett, ytterligere informasjon om tiltaket m.m.