Trenerlisens

Det er vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge.

Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning.

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember 2019 ble det vedtatt at fristen for kravet til lisensiert trener pr. klubb utsettes til 31.12.2021. Du kan lese mer om utsettelsen av kravet her.

Oversikt over klubber med trenerlisens finner du her. (Oppdatert 24.11.2022 – klubber markert i grønt har lisens).

(Ta kontakt med Christian Lopez dersom du har spørsmål til dette dokumentet).

Det har vært enighet på tidligere ledermøter med stilartene om at kompetanseutvikling er viktig og at det bør satses på trenerutdanning for å ivareta utviklingen til klubbmedlemmene på best mulig måte. Som følge av disse signaler har forbundsstyret lagt til rette for og fremmet forslag til forbundstinget om å innføre trenerlisens. Dette står også omtalt og anbefalt i rammeverket for Trenerløypa fra Idrettsforbundet.

Fra 1. januar 2017 utsteder og registrerer Norges Kampsportforbund trenerlisenser. Trenere som har gjennomført kurs i perioden 2007 til 2017 kan søke om lisens frem til 31. desember 2020. Trenere som har høyere utdanning innen idrettsfag kan søke om lisens, og delta på trener 2.  Trenere som fullfører den godkjente trenerutdanningen f.o.m. 2017 får automatisk lisens. På forbundstinget i 2018 ble det vedtatt en målsetting om at alle klubber skal ha lisensierte trenere i fremtiden med følgende progresjon:

 • Innen 2020: Alle klubber med mer enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge, har minst 1 person trenerlisens. (Utsatt til 1. januar 2022)
 • Innen 2022: Innføre en gradering av trenerlisenser, T1, T2, T3.
 • Innen 2024: Utvide kravet om trenerlisens til å gjelde alle trenere i klubbene med 1 års fartstid.

Priser: Prisen er 2000 kroner per kurshelg.
For klubber tilknyttet fleridrett, jujutsu og karate er det mulig å søke om støtte for gjennomføring av trenerutdanningen gjennom den årlige tilskuddsordningen. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år.

Grunngiving for lisens

Utdanningen skal utgjøre et kvalitetsstempel og en fjær i hatten for den aktuelle treneren og klubben, og er en anerkjennelse av vedkommendes kompetanse.

Vi vet i dag at mange av våre medlemsklubber er ressurssterke, med svært dyktige trenere. Allikevel har færre enn 1/3 av våre medlemsklubber utdannede trenere. Norges Kampsportforbund ønsker å innføre lisens for å sikre at alle klubbene har idrettsspesifikk kompetanse (dette inkluderer blant annet basistrening, treningsprinsipper, treningslære osv). Like viktig er også kunnskap om de såkalte «myke ferdighetene», noe som blir stadig viktigere, og får mye fokus i nasjonal barne- og ungdomsidrett. Dette inkluderer oppdatert kunnskap om hvordan barn og unge lærer best, hvordan man skal tilpasse treningen for flest mulig, hva trenerrollen innebærer der barn får en tilpasset utvikling på sitt nivå, og hvordan man kan skape og opprettholde motivasjon. Selv erfarne trenere med lang fartstid og svært god kunnskap om sine respektive idretter og stilarter har lært mye ved å delta på våre trenerkurs.

Utviklingen innen idrett går så rask at 10 år innebærer betydelige endringer i trener-tilnærmingen og generell idrettsvitenskap. Dette er årsaken til at grensen er satt i 2007. De som har eldre kurs er anbefalt å oppdatere sin kunnskap ved å gå kurs, men det stilles ikke noe krav om dette for å kunne fortsette som trener, så lenge en trener i klubben har dette innen 2020 (ref. kravene over).

Mulig med stilartsorientert pensum

I kampsportforbundets samarbeidsavtale med stilartsforbundene fremkommer det at stilartene gis mulighet til å utvikle sitt eget graderingspensum og instruktørutdanning. Sistnevnte kan også innlegges i Idrettsforbundets trenerløype via Kampsportforbundet innenfor rammene som er gitt i Trenerløypa. Disse rammene fastslår at del 1 og 2 tilhørende Trener 1 er fellesidrettslige, mens del 3 og videre kurs kan være særidrettslige/stilartsspesifikke. Moderne undervisningsmetoder og treningslære og -prinsipper er ikke nødvendigvis en del av det tekniske graderingssystemet, og det er derfor viktig å ivareta begge aspekter i trenerutdanningen.

Lokale kurs mulig

Norges Kampsportforbund ønsker selvfølgelig å være så imøtekommende som mulig når det gjelder kursingen som er nødvendig for å søke lisens. Derfor vil vi være behjelpelige med å organisere kurs i alle deler av landet, forutsatt at det er nok deltakere som er interesserte, minimum 7 deltakere. Vi anbefaler derfor klubber i samme område om å slå seg sammen for å få nok deltakere.

Hvor lenge varer en lisens?

Trenerlisensen er per i dag ikke tidsbegrenset.

Hva gjelder for meg?

For å søke om lisens må du ha slutt-diplomet for gjennomført kurs (ikke delkurs-bevis).

Dagens trenerutdanning har fra 2016 bestått av 2 helgesamlinger, e-læring og praksis i egen klubb. Alle delene må være gjennomført og innsendt til registrering for å motta diplom for fullført trener 1.

Utdanningsløpet, med alle deler, er anbefalt på det sterkeste å gjennomføres på ett år. Uavhengig av dato for påbegynt kurs må utdanningsløpet, med alle deler, være fullført innen utgangen av påfølgende kalenderår.

Hvis du ikke har søkt lisens kan du nå gjøre dette via nedenstående skjema.

Spørsmål rundt innføringen av trenerlisens, eller praktiske spørsmål rundt søknad, kan rettes til utdanningskonsulent Christian Lopez (christian@kampsport.no) i administrasjonen. Estimert saksbehandlingstid: 1 mnd.

 

Søknad om trenerlisens

 • Vennligst oppgi fullt navn.
 • MM slash DD slash YYYY
 • Vennligst fyll inn navn på din nåværende klubb.
 • Vennligst oppgi hvilken idrett du representerer.
 • Vennligst oppgi hvilken stilart du representerer.
 • MM slash DD slash YYYY
  Vennligst oppgi hvilken dato du gjennomførte kurset. Merk at det er kun mulig å søke trenerlisensiering på bakgrunn av kurs gjennomført f.o.m. 2007.
 • Max. file size: 128 MB.
  Vennligst last opp bevis på gjennomført kurs. Vi presiserer at vi med "kursbevis" her refererer til diplomet som bekrefter fullført hele Trener Del 1 kurs.
 • Vennligst oppgi din epost-adresse, i tilfelle vi trenger å kontakte deg vedrørende din søknad.