Tilskuddsguiden

Norges Kampsportforbund (NKF) har utarbeidet denne tilskuddsguiden som en hjelp og støtte for medlemsklubbene. Det er en mengde ordninger nasjonalt, regionalt og lokalt for ulike lag og foreninger. Vi har prøvd å samle de som kan være mest relevante for kampsportklubbene.

Et mangfold av ordninger

Norges Kampsportforbund administrerer enkelte egne felles tilskuddsordninger som utelukkende er forbeholdt våre medlemsklubber. Idrettskretsene i fylkene har ordninger som kun gjelder idrettsklubber innenfor fylket. Noen ordninger gjelder hele landet og noen administreres via det private næringsliv.

Idrettsrådene utgjør bindeleddet lokalt mellom idrettsklubbene og kommunen. Disse er sentrale m.t.p. fordeling av lokale aktivitetsmidler, såkalte LAM-midler, som klubbene ikke søker på men får utdelt basert på idrettsrådets innstilling (les mer nedenfor). I tillegg er de viktige premissgivere m.t.p. idrettsanlegg. Det anbefales sterkt at kampsportklubbene engasjerer seg i sitt lokale idrettsråd. Det kan vise seg å være en god investering av tid.

Det finnes fire ulike momsordninger i Norge, hvorav to er relevante for kampsportklubbene. Under «momskompensasjon» finnes info om en ordning hvor 7% av klubbens driftsutgifter kompenseres dersom klubben oppgir sine driftsutgifter i et enkelt registreringsbilde.

Husk oppdatering av deres medlemsmasse

Utover dette er det også viktig å bruke Norges Kampsportforbunds medlemssystem til fortløpende og nøyaktig vedlikehold og oppdatering av medlemsmassen. Dette er også viktig m.t.p. medlemsforsikringen. Fra medlemssystemet i menyen «funksjoner» hentes ut medlemsstatistikk og idrettsregistreringstall som er vesentlige m.t.p. mange tilskuddsordninger.

Det er medlemsmassen gjennom hele året som er tellende i de fleste tilfeller – ikke bare antall aktive medlemmer på søketidspunktet. Riktig innrapporterte medlemstall kan gi bedre uttelling på tilskuddssøknader. Kontakt medlemskonsulenten i NKF dersom det er ønskelig med bistand.

NB! Vær oppmerksom på at alle dokumentene med gamle (fjorårs)datoer fortsatt gjelder inntil nye bestemmelser blir utlyst.

Tilskuddsordninger som gjelder hele norsk idrett

Norges Idrettsforbund forvalter flere ulike ordninger som gjelder i hele landet:

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet!

Momskompensasjon

1. Vare- og tjenesestemoms – Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Klubben behøver kun å registrere sitt omsetningstall (driftskostnadene) og får deretter refundert inntil 7% av beløpet i momskompensasjon. Logg på NIFs SportsAdmin og registrer tallet slik videoen nedenfor instruerer:

Du kan også lese om registrering av driftsutgiftene med bildeeksempler her!

 • Alle søkerne vil motta en kvittering på at søknaden er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 300.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. foskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges Idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimalt kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

2. Momskompensasjon for idrettsanlegg

Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Søknadsfristen er 1. mai.

Det søkes elektronisk via nettstedet til Lotteri- og stiftelsetilsynet.

I tillegg til selve søknadsskjemaet må det leveres to vedlegg:

•Regnskapsskjema

•Revisorrapport

Idrettsforbundet har ytterligere informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg.

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Ordningen ble etablert i 2003. Det kan søkes om utstyrsmidler i perioden august-oktober

Godkjent kampsportutstyr p.t.:

• Matter/madrass
• Pads slagputer/slagsekk
• Treningsredskap
• Slagdukke
• Kampsportteppe
• Speilvegg
• Instrumenter for capoeira

Idrettsforbundet har ytterligere informasjon om spillemidler til utstyr.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler

Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn (til og med det året de fyller 12 år) Søknad – idrettsskoler for barn

Helse og rehabilitering

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. ExtraStiftelsen har en vid forståelse av helse, noe som innebærer at de støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene som støttes spenner fra små lokale ildsjelprosjekter til store nasjonale forskningsprosjekter.

Det er søknadsfrist en gang i året: 15. august. Fordelingen skjer ved Extratildelingen i november.

Grasrotandelen

Alle som spiller på Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. Idrettsforbundet har ytterligere informasjon om ordningen på sine sider.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Kampsportforbundet fikk i 2015 penger til utstyr og fordeling til sine klubber som ble en stor suksess.

Den store LECA dugnaden

Saint-Gobain Byggevarer AS gir vekk lastebillass med Leca stein.

Tilskuddsordninger som gjelder kun kampsport

 • Klubber kan søke om støtte til konkurransefri aktivitet. Aktiviteten må ha en profil som kan passe for de fleste av forbundets medlemmer;
 • Klubber kommer med innspill til NKF om en aktivitet som ønskes gjennomført.
 • Må være åpent for alle medlemsklubber i NKF.
 • Aktiviteten må ha en profil som kan være interessant for de fleste grenene/stilene.
 • NKF kvalitetssikrer innbydelsen før utsendelse til klubbene, samt utlegging på NKFs websider. NKF tar regien mens klubben blir teknisk arrangør.
 • Må levere deltakerliste med navn, alder, kjønn og klubb. 6-19 (25) år er målgruppen, men eldre kan også delta.
 • Har hele tiltaket en felles profil kan NKF etter avtale ta ansvar for hele den økonomiske biten.
 • Eksempler på tiltak kan være seminar, felles leir, felles oppvisning etc..
 • En klubb kan arrangere et helgeseminar for klubb/gren/stil og kan i den forbindelse holde en åpen del med et eller flere emner som kan passe for alle på tvers av gren/stil.
 • Eks. et karate seminar som er tilpasset alle karatestilene og tar for seg kata med applikasjoner og nervepunkter vil ikke få støtte gjennom denne ordningen. For at dette skal være interessant for alle, må katadelen tas bort og kun fokusere på nervepunkter som kan være aktuell for de fleste grener.
 • Ved stor pågang gjelder første mann til mølla prinsippet. Husk derfor å være ute i god tid med forespørsel om støtte, og senest 2 mnd. før tiltaket.
  Er man i tvil om hva som kan passe, ta kontakt med forbundskontoret ved post@kampsport.no.
 • Søknader leveres elektronisk her: https://kampsport.no/klubbdrift/tilskudd/soknad-om-seksjonstilskudd/ 

Tilskuddsordninger innen seksjonene i Kampsportforbundet:

Fylkesvise og kommunale ordninger for idrett

Trykk her for å gå til idrettskretser

NB! Vær oppmerksom på at ikke alle websider blir oppdatert før etter at idrettskretsting er avholdt. Sjekk ofte p.g.a. korte frister!

Trykk på bynavn for å gå direkte til «idrettsmidler»:

Oslo

Bergen

Trondheim

Tromsø

Andre tilskuddsordninger som kan være relevant

Cultiva Exress i Kristiansand

Frydenbø i et flertall byer

Sparebank 1 Fondet for Trøndelag og Nordvestlandet

ECKBOS LEGATER

If Barneidrettsfond

Dersom du finner feil og mangler eller har tips om andre tilskuddsordninger som bør være med her, vennligst gi tilbakemelding til post@kampsport.no!