Søknad om opptak

Opptaksprosessen

Opptak av klubber i Norges Kampsportforbund skjer gjennom søknad til Norges idrettsforbund. På NIFs hjemmesider finner du informasjon om hvordan man stifter en klubb og søker opptak.

Kontakt med deres aktuelle idrettskrets, og i noen tilfeller oss i Norges Kampsportforbund, i forkant av opptak kan være lønnsomt med tanke på behandlingstid. Da er det lettere å unngå søknad i retur for små endringer av dokumenter eller lignende. Kort fortalt kan idrettskretsen opptak og generell organisasjon, mens Norges Kampsportforbund jobber med idrettsspesifikke saker for mangfoldet vi organiserer.

Krav til opptak og medlemsskap

Kravene som stilles til medlemsklubber er noen, men ikke veldig mange. Fordelene man kan dra nytte av veier i aller høyeste grad opp for den administrative jobben et medlemskap medfører. Kravene til hvordan man arbeider kommer stort sett fra NIF, og gjelder dermed også alle klubber med medlemskap hos oss. Disse kravene bidrar til at alle idrettslag i Norge er bygget på samme måte og derfor enklere å forholde seg til. Per i dag har ikke Norges Kampsportforbund krav om trenerlisens, men det ble vedtatt på forbundstinget i juni 2016 at dette skal innføres.

Samordnet rapportering til NIF

Hvert år må klubben rapportere sine medlemmer til NIF via internett. Dette gjøres i april hvert år, og medlemmer klubben hadde året før skal rapporteres. Hver klubb vil få tildelt et brukernavn og passord, samt adresse for hvor de skal rapportere inn antall medlemmer og andre opplysninger. Dersom klubben unnlater å sende inn rapport, eller klubben misligholder sine forpliktelser på annen måte, kan idrettsstyret beslutte at klubben mister sitt medlemskap i NIF og retten til å drive organisert idrett.

Medlemsrapportering til NKF

Norges Kampsportforbund benytter elektronisk medlemsadministrasjonssystem for kampsportklubber. All rapportering av medlemmer skjer gjennom dette systemet, forutsatt at klubbene vedlikeholder sitt medlemsregister og holder dette oppdatert – spesielt ved hovedforfall 15. mars og 15. oktober.

Priser

Prisene for medlemskap avhenger av antall medlemmer i klubben og hvilken seksjon i forbundet man tilhører.

For tingperiode 2014/2016 gjelder følgende satser (ekskl. obligatorisk forsikringsavgift);

Karate kr. 130,- pr. enkeltmedlem pr år
Taekwondo WTF kr. 150,- pr. enkeltmedlem pr år
Taekwon-do ITF kr.  80,- pr. enkeltmedlem pr år
Jujutsu kr. 130,- pr. enkeltmedlem pr år
Fleridrett kr. 130,- pr. enkeltmedlem pr år

Obligatorisk forsikringsavgift kommer i tillegg og utgjør p.t. kr. 80,- pr. enkeltmedlem over 12 år pr. år (inkludert for alle under 13 år)

Samarbeid med institutt og treningssenter

Av kravene idrettsforbundet stiller for opptak er man blant annet nødt til å organisere seg som en klubb basert på frivillighet. Man kan dermed ikke søke opptak som bedrift i den Norske idrettsmodellen. Kampsport bygger ofte på tradisjoner fra idrettenes respektive hjemland, noe som kan medvirke til utfordringer rundt organiseringen i Norge. På bakgrunn av dette har vi gitt advokatene Kleven & Kristensen i oppdrag å vurdere den generelle samarbeidsmodellen som normalt benyttes mellom kampsportinstitutter og kampsportklubber.

Den rettslige problemstillingen vi ønsket å få svar på er hvorvidt de eksisterende samarbeidsmodeller er i tråd med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov, samt om det finnes alternative og bedre organiseringsmuligheter for de aktører som omfattes av herværende problemstilling. Nederst på siden kan du lese hele notatet og finne avtalemalen som ble laget i forbindelse med prosessen. Avtalemalen skal benyttes ved samarbeid mellom klubb og institutt og avtalen skal godkjennes av Norges Kampsportforbund før inngåelse.

Relaterte linker

Informasjon om forholdet mellom klubb og institutt
Avtalemal for klubbens samarbeid med institutt