Reiseoppgjør og utgiftsrefusjon

Administrasjonen opplever at frister for påmeldinger til møter, samlinger, stevner o.a. ikke alltid overholdes av tillitsvalgte, dommere, veiledere og andre i Norges Kampsportforbund. Dette medfører at flybilletter og annen transport samt overnattingskostnader blir dyrere enn nødvendig samt at det fører til merarbeid for administrasjonen som går utover andre oppgaver.

Med bakgrunn i ovenstående har vi innført følgende tiltak:

Påmeldingsfrister til møter, samlinger, kurs, stevner o.a. skal overholdes

Påmelding etter fristdato medfører at den enkelte må ordne med egen transport og overnatting og innsende krav om utgiftsrefusjon med kvitteringer senest innen påfølgende måned.Det gis kun refusjon for rimeligste reisemåte som forelå på dato for påmeldingsfrist.

Hvis ikke kravene som fremkommer i nedenstående veiledning blir innfridd, kan reiseregningen bli returnert og refunderes ikke før alle krav er oppfylt.

Ved fravær fra møte, samling, kurs, stevne osv. må legeattest fremlegges for å få refusjon for transport og overnattingskostnader. I motsatt fall må den enkelte selv forestå kostnadene. Med andre ord: Ønsker du at administrasjonen ordner reise og overnatting for deg, så melder du fra innen påmeldingsfrist!

Kan du likevel ikke delta må dette meldes til administrasjonen snarest for kansellering og frembringe legeattest!

Det benyttes egne skjemaer for reiseoppgjør/utgiftsrefusjon og honorar, jf. vedlegg nederst.

Veiledning for utfylling av reiseoppgjør/utgiftsrefusjon:

Oppgjørsskjema:

Krav til utfylling:

For å få utbetalt reiseoppgjør må man sende inn en fullstendig utfylt reiseregning. Reiseregningen MÅ underskrives og scannes eller sendes pr. post til Norges Kampsportforbund, 0840 Oslo.

Med fullstendig utfylt reiseregning menes:

• Fullstendig navn

• Adresse

• E-post

• Fødselsnummer (11 siffer)

• Skattekommune

• Bankkontonummer

• Navn og adresse på eventuelt overnattingssted ved hotell/pensjonat

• Dato og klokkeslett for avreise hjemmefra og dato og klokkeslett for hjemkomst

• Formålet med reisen (møte, samling, o.a.)

Frist for innsending:

Det sendes inn en reiseregning for hver tjenestereise snarest etter endt reise og senest innen utgangen av påfølgende måned. Reiseregninger som innkommer etter dette, er foreldet og kan avvises.

Reiseoppgjør:

• Administrasjonen forestår bestilling av fly/hotell etter anmodning fra den reisende.

• Reisende som ønsker å besørge fly/hotell selv, skal på forhånd avtale dette med NKF adm

.• Reiser for forbundets regning skal i prinsippet belastes etter rimeligste reisemåte.

• Reiser foretatt uten forhåndssamtykke blir først å regne som tjenestereiser når den som er bemyndiget til å gi samtykke, har godkjent reiseregningen.

Myndighet:

Den som har myndighet til å beordre tjenestereiser er generalsekretær/bemyndiget.

Fly/tog o.a.:

Originale billetter vedlegges reiseregningen – kopi når det er benyttet elektronisk billett.

Taxi:

Bruk av taxi skal begrenses til et minimum.

Personbil:

Bruk av personbil dekkes per kjørt kilometer. Satsene for kilometergodtgjørelse fastsettes av NKFs styre. I tilfelle flere reiser på NKFs oppdrag fra samme område, skal disse personer ordne samkjøring hvis mulig.

Diett:

Ved diett må det oppgis hvor og hvordan man har bodd: eks. pensjonat, privat, hotell. Ved hotell/pensjonat må også adresse på overnattingssted oppgis, i tillegg til dato og klokkelsett for avreise og hjemkomst.

Overnatting:

Er det behov for overnatting i forbindelse med oppdrag for NKF, skal dette normalt bestilles via forbundsadministrasjonen. Forbundets hotellavtalerbenyttes så langt som mulig. Regningen oversendes direkte fra overnattingsstedet til forbundet.

Forskudd:

Reisegodtgjørelse kan, etter avtale, utbetales forskuddsvis. Slike utbetalinger skjer kun etter forhåndsavtale med generalsekretær/bemyndiget. Ved manglende bilag etter at innleveringsfristen er gått ut, vil forskuddet bli rapportert inn som lønn og faktura sendes. Ved forskudd skal forskuddsskjema benyttes (fås ved henvendelse til forbundskontoret).

Forsikring:

Det er tegnet kollektiv reiseforsikring for alle som reiser på oppdrag for forbundet. Forsikringen gjelder reiser av kort varighet og reisegods er begrenset til de til enhver tid gjeldende satser. Forsikring utover dette må dekkes av den enkelte selv.

Telefon:

Eventuell telefondekning skal godkjennes av forbunds- eller seksjonsstyre.

Tapt lønn:

Forbundet har anledning til å dekke tapt arbeidsfortjeneste, men dette skal fremgå av budsjett og regnskap i henhold til loven.

Bilag:

Alle bilag kan scannes og vedlegges reiseregningen. Kopier eller betalingspåminning kan ikke benyttes som vedlegg. Hvis ikke ovennevnte krav blir innfridd, kan reiseregningen bli returnert og refunderes ikke før alle krav er oppfylt.

Selvstendig næringsdrivende skal ikke skrive reiseregning. Refusjon skjer kun etter faktura/regning der organisasjonsnummer er oppgitt.

Telefondekning, diett- og kilometergodtgjørelse er oppgavepliktig.

Forbundets satser = Statens satser

Kilometergodtgjørelse kr. 4.10,- per km

Passasjertillegg kr. 1.00,- per km

Diettsatser (uten overnatting): 6–12 timer kr. 289,- per dag

Over 12 timer kr. 537,- per dag

Diettsatser (med overnatting):

Innland – hotell Kr. 733,- per døgn

Innland – privat Kr. 205,- per døgn

Utland – hotell varierende ift. land per døgn.

Med døgn menes 24 timer. Døgnet løper fra reisens begynnelse uansett tid på døgnet, for eksempel mandag kl. 08:00 til tirsdag kl. 08:00. Dersom mat inngår i forbindelse med oppdraget, kan det ikke påberopes diettgodtgjørelse i tillegg. Ved diett med overnatting innland trekkes 20% for frokost. Dommere får utstyrsgodtgjørelse kr. 260,- per kampdag.

Relaterte linker

Honorarskjema
Reiseoppgjør og Utgiftsrefusjon